Električna moč
 

 

Električno delo
V poglavju Električna potencialna energija. Potencial in napetost smo ugotovili, da je delo sile, ki premakne naboj e iz ekvipotencialne ploskve na ekvipotencialno ploskev enako:V enačbi smo upoštevali, da je napetost U enaka razliki potencialov.

Če vstavimo izraz za električni naboj (e=I t) dobimo:Enota za delo je J (Joule) ali Ws (Watt sekunda)

Električna močElektrična moč je delo na časovno enoto:Enota za moč je J/s (Jouli na sekundo) ali W (Watt)

Z uporabo enačbe (1) in Ohmovega zakona ( in )

lahko napišemo enačbo za moč v treh oblikah:Zapišimo še enačbo za delo v vseh oblikah:Pogovor o gradivu
 

loading
glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana

 
 
fb