Zvonka Cencelj, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Domžale, Ljubljana.


Elipsa je množica vseh točk v ravnini, za katere je vsota razdalj od dveh fiksnih točk , konstanta.


Geometrijsko definicijo elipse lahko zato zapišemo kot:
geometrijsko definicijo pa lahko lepo vidimo na sliki:


ElipsaMatematično je, za enačbo elipse kot krivulje drugega reda, značilno, da imata kvadratna člena enak predznak in :
Značilni elementi elipseZnačilne elemente elipse najlažje preberemo s pomočjo skice:
Elipsa ima dve polosi:

  • veliko polos: je razdalja od središča do bolj oddaljenega temena; običajno jo označimo z a. Gorišči elipse ležita vedno na veliki polosi.

  • malo polos: je razdalja od središča do manj oddaljenega temena; običajno jo označimo z b.


Pomebna lastnost elipse je še numerična ekscentričnost, ki je določena z:
Numerična ekscentričnost elipse nam pove, kako sploščena je elipsa. Numerična ekscentričnost leži vedno na intervalu .


Izpeljava enačbe elipseTo poglavje ni bistvenega pomena za razumevanje snovi, zato ga lahko bralec tudi izpusti. Namenjeno je tistim učencem, ki si želijo snov poglobiti.Pri izpeljevanju enačbe si bomo pomagali s sliko:
Začnimo z geometrijsko definicijo elipse:
Prvi korak, ki ga moramo narediti, je, da določimo vrednost konstante. Konstanto določimo tako, da se postavimo v točko B in iz slike preberemo (glej predhodnje poglavje: Značilni elementi elipse):


V enačbo vstavimo in in dobimo:
Dobljeno konstanto vstavimo nazaj v prvotno enačbo in zapišemo:
Naslednji korak izpeljave je, da izrazimo in s pomočjo koordinate x in y. To naredimo s pravokotnimi trikotniki: trikotnika in sta pravokotna, zato lahko zapišemo zanju pitagorov izrek:


Končno lahko izpeljemo enačbo elipse:Tako dobimo iskano enačbo elipse v središčni legi:
Elipsa v središčni legiEnačba elipse s središčem v koordinatnem izhodišču v segmentni (odsekovni) obliki:
Opazimo lahko, da če velja a = b, se elipsa pretvori v krožnico.


Elipsa je lahko orientirana na dva različna načina in sicer:

  • a > b, oziroma a predstavlja veliko polos, b pa malo;

  • b > a, oziroma b predstavlja veliko polos, a pa malo.

Oglejmo si obe orientaciji.


a velika polos, b mala polos (a > b)Značilne elemente elipse najlažje preberemo s pomočjo skice:
Iz skice vidimo, da ima elipsa temena v točkah:


Gorišči elipse sta določeni z linearno ekscentričnostjo e:
Numerična ekscentričnost elipse je:
b velika polos, a mala polos (b > a)Če je b > a potem je elipsa raztegnjena v smeri ordinatne osi:
Iz skice vidimo, da ima elipsa temena v točkah:


Gorišči elipse sta na ordinatni osi:


Linearno ekscentričnost elipse izračunamo:
Numerična ekscentričnost elipse je:
Elipsa v premaknjeni legiČe elipso vzporedno premaknemo tako, da pride središče v točko , ima premaknjena elipsa enačbo:
Oglejmo si na skici kako izgleda premaknjena elipsa:


Elipsa v premaknjeni legiElipsa v premaknjeni legi ima središče v točki


Značilne točke elipse v premaknjeni legi razberemo iz skice. Vidimo, da ima elipsa temena v točkah:


Gorišči elipse sta določeni z linearno ekscentričnostjo e:
Numerična ekscentričnost elipse je:

glavni avtor in urednik gradiva: PROBI - inštrukcije, tečaji, priprava na maturo, Zvonka Cencelj s. p.