Seznam učbenikov


Katja Pipan
 
Matej Gradišar
 
Matej Mlakar
 


Matej Mlakar
 
Matej Mlakar
 


Lucijana Kračun Berc
 


Katja Pipan
 
Mateja Potočnik
 
Mateja Potočnik
 


Katja Pipan
 


Renata Babič
 
Seznam teorij


Absolutna vrednost

Absolutna vrednost kompleksnega števila

Adicijski izreki

Aritmetično zaporedje

Binomski izrek

Cela števila

Delitev daljice za osnovno šolo

Deljenje kompleksnih števil

Deltoid za osnovno šolo

Diferencial funkcije in računanje približnih vrednosti

Določeni integral

Eksponentna enačba in neenačba

Eksponentna funkcija

Elipsa

Enačba premice

Faktorizacija in defaktorizacija trigonometričnih izrazov

Funkcije in njihove lastnosti

Funkciji sinus in kosinus

Funkciji tangens in kotangens

Geometrija v ravnini - osnovni pojmi

Geometrijska telesa

Geometrijski elementi v prostoru za osnovno šolo

Geometrijski elementi v ravnini za osnovno šolo

Geometrijski liki

Geometrijsko zaporedje

Graf linearne funkcije

Graf polinoma

Graf racionalne funkcije

Grafa funkcij sin x in cos x

Grafa funkcij tan x in cot x

Grafično prikazovanje podatkov

Hiperbola

Hornerjev algoritem

Integriranje racionalnih funkcij

Interval

Iracionalna enačba

Iskanje ničel polinoma

Izjave in izjavne povezave

Kocka za osnovno šolo

Kombinacije

Kombinatorika

Kombinatorika in preslikave

Kompleksna števila

Kompozitum funkcij

Končna aritmetična vrsta

Končna geometrijska vrsta

Konjugirano kompleksno število

Konstruiranje delitev daljice

Konstruiranje deltoida

Konstruiranje kvadratnih korenov števil

Konstruiranje osnovnih geometrijskih elementov

Konstruiranje paralelograma

Konstruiranje preslikav

Konstruiranje ravninskih kotov

Konstruiranje trapeza

Konstruiranje trikotnika

Konstruiranje v geometriji

Konstruiranje značilnih elementov trikotnika

Koordinatni sistem

Koren

Kosinusni in sinusni izrek

Kriteriji deljivosti v desetiškem sistemu

Krog in krožnica

Krogla

Krogla za osnovno šolo

Krožne funkcije

Krožnica

Kvader za osnovno šolo

Kvadrat dvočlenika

Kvadratna enačba

Kvadratna enačba in kompleksna števila

Kvadratna funkcija

Kvadratna neenačba

Kvadratni koren

Limita funkcije

Limita v neskončnosti

Limite trigonometričnih funkcij

Linearna funkcija in njen graf za osnovno šolo

Logaritemska enačba in neenačba

Logaritemska funkcija

Logaritmi

Matematični simboli v teoriji množic in geometriji

Merjenje v geometriji

Metoda bisekcije za iskanje ničel

Množice

Načrtovanje kotov s šestilom za osnovno šolo

Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik

Naklonski kot premice in kot med dvema premicama

Naravna števila

Navadno in obrestno obrestovanje

Nedoločeni integral

Neskončna geometrijska vrsta

Neskončna limita

Neskončno zaporedje

Ničle polinoma

Numerične metode za iskanje ničel polinoma

Numerično računanje določenih integralov

Obročna vplačila in izplačila

Obseg in ploščina trikotnika v ravnini

Odnosi (relacije) med geometrijskimi elementi v prostoru za osnovno šolo

Odstotki za osnovno šolo

Odvod

Odvodi drugih elementarnih funkcij

Operacije z vektorji

Osnovni pojmi statistike

Parabola

Paralelogram za osnovno šolo

Permutacije

Piramida

Piramida za osnovno šolo

Pitagorov izrek

Podobni trikotniki za osnovno šolo

Podobnost in skladnost za osnovno šolo

Podobnost. Skladnost.

Podobnostna preslikava

Polarni koordinatni sistem

Polinom

Popolna indukcija

Potence s celimi eksponenti

Potence z naravnimi eksponenti

Potence z racionalnimi eksponenti

Potence za osnovno šolo

Potenčna funkcija

Praštevila in sestavljena števila

Pravilni n-kotnik

Pravilni šestkotnik

Pravilni večkotnik za osnovno šolo

Pravokotni koordinatni sistem

Pravokotni koordinatni sistem v prostoru

Premica, poltrak in daljica v ravnini

Presečišča stožnic

Presečišče premic

Preslikave za osnovno šolo

Približki in napake

Prizma

Prizma za osnovno šolo

Produkt vsote in razlike dveh enakih členov

Racionalne enačbe in neenačbe

Računanje s funkcijami

Računanje verjetnosti

Računanje z množicami

Računanje z ulomki

Računske operacije med kompleksnimi števili

Računske operacije s polinomi

Ravninski kot

Razdalja med dvema točkama v ravnini

Razdalje v prostoru za osnovno šolo

Razlika kvadratov

Razmerja količin

Razmerje

Razpršenost podatkov

Realna števila

Relacija deljivosti in osnovni izrek o deljenju

Relacije na vektorjih

Reševanje linearnih enačb in sistemov enačb

Reševanje linearnih neenačb

Reševanje neenačb višje stopnje

Romb za osnovno šolo

Sekantna metoda za iskanje ničel

Simetrija likov za osnovno šolo

Skalarni produkt

Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu

Sklepni in procentni račun

Središčni razteg v ravnini

Srednje vrednosti

Statistično urejanje in grupiranje podatkov

Stožec

Stožec za osnovno šolo

Štirikotnik

Talesov izrek za osnovno šolo

Tangentna metoda za iskanje ničel

Točka v ravnini

Togi premik v ravnini

Trapez za osnovno šolo

Trigonometrične enačbe

Trigonometrija

Trikotnik

Trikotnik za osnovno šolo

Trikotniku včrtana in očrtana krožnica

Ulomek

Ulomki in decimalni zapis

Ulomki za osnovno šolo

Uporaba eksponentne funkcije in logaritma

Uporaba odvoda

Valj

Valj za osnovno šolo

Variacije

Večkotnik za osnovno šolo

Večkratniki in izrazi

Vektorji

Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu

Verjetnost dogodka

Verjetnost produkta dogodkov

Verjetnostni račun

Vietovi formuli

Vzporednost in pravokotnost v ravnini

Zaporedja in njihove lastnosti

Zveznost funkcije