Seznam teorij


Aciklični ogljikovodiki

Aldehidi in ketoni

Alkoholi in fenoli

Aromatske spojine

Ciklični ogljikovodiki

Čiste snovi in zmesi

Delci v atomu

Dokazovanje elementov v organskih spojinah

Določanje formule spojin

Dušikove organske spojine

Elektrofili, nukleofili in radikali

Elektrofilne adicije

Elektrofilne substitucije

Elektrokemijska napetostna vrsta

Elektrolitska disociacija

Elektroliza

Elektronska struktura ogljikovega atoma

Eliminacije znotraj organskih spojin

Energija pri kemijski reakciji

Energijske spremembe pri raztapljanju

Entalpija

Estrenje

Estri

Etrenje

Etri

Faradayev zakon elektrolize

Funkcionalna izomerija

Galvanski člen

Geometrijska izomerija

Gostota plinov

Gostota spojin

Halogenirani ogljikovodiki

Hidroliza soli in pufri

Imenovanje binarnih spojin

Imenovanje elementov

Imenovanje kislin in baz

Imenovanje soli

Ion

Ionska, kovalentna in kovinska vez

Ionske reakcije v vodnih raztopinah

Izomerija

Izotopi

Karboksilne kisline

Kemijska kinetika

Konformacijska izomerija

Lastnosti trdnih snovi

Masni delež in masna razmerja

Množina snovi za osnovno šolo

Molekulske vezi

Molska masa in osnovni množinski računi

Nevtralizacija in titracija

Nukleofilne adicije

Nukleofilne substitucije

Oksidacija in redukcija organskih spojin

Optična izomerija

Osnovne kristalne celice

pH izračuni in pH indikatorji

Plinski zakoni

Polimerizacija

Položajna izomerija

Protolitske reakcije

Računanje količin pri ravnotežnih reakcijah

Radikalska substitucija

Ravnotežne reakcije in zapis konstant ravnotežja

Raztopine

Reakcije karboksilnih kislin

Reakcije s presežki reaktantov

Redoks spremembe

Segrevanje snovi

Standardna vezna entalpija

Stehiometrija

Struktura molekul

Urejanje enačb pri redoks reakcijah

Verižna izomerija

Vodik in kisik

Vodikova vez v organskih spojinah

Vplivi na hitrost kemijske reakcije

Vplivi na kemijsko ravnotežje - La Chatelierovo načelo

Zapis enačb kemijskih reakcij in njihovo urejanje