Stožnice
 

Stožnice vaja 14


Točke in so oglišča pravokotnika.


  • Zapišite enačbo elipse, ki je včrtana danemu štirikotniku in ima osi vzporedni koordinatnima osema. Zapišite gorišči te elipse.


  • Zapišite enačbo elipse, ki je očrtana danemu štirikotniku in ima osi vzporedni koordinatnima osema ter poteka skozi točko .


  • Izračunajte točki na elipsi , v katerih je tangenta vzporedna premici .


 

glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh