IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
IZREDNO OBVESTILO.
Zaradi izjemnih okoliščin povsem odpiramo bazo vsebin za vse razrede učencev osmih in devetih razredov osnovnih in za razrede dijakov srednjih šol ter njihove učitelje do konca šolskega leta. Vse informacije so na voljo na tej strani.
Vse o naši iniciativi, s katero do konca šolskega leta podeljujemo razredom prost dostop do vseh OpenProf vsebin, lahko preberete tu.
 
 
Kotne funkcije poljubno velikega kota fb
 

Funkciji sinus in kosinus
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Naj bo dan pravokotni trikotnik:


Pravokotni trikotnik; stranica b je priležna kotu , stranica a pa nasprotiležna kotu α.Funkciji sinus in kosinus v pravoktnem trikotniku povezujeta ostri kot in kateti trikotnika:


Funkcija sinus kota je definirana kot razmerje med nasprotiležno stranico (a) in hipotenuzo (c):
Funkcija kosinus kota je definirana kot razmerje med priležno stranico (b) in hipotenuzo (c):
V naslednjih poglavjih bomo spoznali, da sta funkciji sinus in kosinus enaki, s to razliko da sta zamaknjeni za natanko . Iz tega sledi, da bodo za zamaknjene tudi:

  • ničle

  • maksimumi

  • minimumi


Sinus, kosinus in Pitagorov izrekIz Pitagorovega izreka izpeljimo zvezo med sinusom in kosinusom. Pri tem po zgornji skici povzemimo oznake stranic pravokotnega trikotnika.
Pitagorov izrek izražen na enostki krožnici s funkcijama sinus in kosinus:
Vrednosti sinusa in kosinusa v enotski krožniciNarišimo funkciji sinus in kosinus na enotsko krožnico:


Funkciji sinus in kosinus na enotski krožniciZ risanjem funkcij na enotsko krožnico poenostavimo obravnavo obeh funkcij; vrednost hipotenuze c je enaka 1, s tem pa se nam enačbi za sinus in kosinus poenostavita v:Vrednosti lahko ponazorimo na enotski krožnici:


Vrednosti sinusa in kosinusa v enotski krožnici
Narišimo funkciji sinus in kosinus. Na x os vnašamo vrednosti kota α, na y os pa vrednost sinusa


Vrednost kota α se izraža v radianih. To pomeni, da je vrednost π enaka 3.14159... in ne 180°.Pri risanju sinusne funkcije kot α nanašamo na x os. Zato, ko obravnavamo graf, namesto oznake α, uporabimo za kot oznako x.Grafa osnovnega sinusa in kosinusa  • Graf osnovnega sinusa  • Graf osnovnega kosinusa
Lastnostni funkcij sinus in kosinusDefinicijsko območje in zaloga vrednosti sin x in cos xV definicijsko območje spadajo vsi tisti , ki jih lahko narišemo na graf. Tako za sinus in kosinus je definicijsko območje obeh funkcij celotna realna os oziroma: katerikoli kot si izberemo, za čisto vsakega bo funkcija obstajala.


Definicijsko območje funkcije sinus in kosinus je celotna realna množica:
V zalogo vrednosti spadajo vsi tisti y, ki se pojavijo na grafu. Iz grafa za sinus in kosinus na enotski krožnici lahko opazimo, da je zaloga vrednosti .


Zaloga vrednosti funkcije sinus in kosinus na enotski krožnici:
Zaloga vrednosti nam pove, da sta funkciji omejeni; funkciji na enotski krožnici sta omejeni med [-1, 1].


Ničle funkcij sinus in kosinusNičle funkcije so tiste točke, kjer funkcija seka x os.


Ničle funkcije sinusNičle sinusa dobimo pri vsakem večkratniku , oziroma, funkcija sinus ima vrednost nič za kote:
oziroma, drugače povedano:
Ničle sinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ničle funkcije kosinusNičle kosinusa dobimo pri vsakem večkratniku , oziroma, kosinus ima vrednost nič za kote:
oziroma, drugače povedano:
Ničle kosinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Maksimumi in minimumi funkcij sinus in cosinusMaksimumi funkcij sinus in kosinus so tiste točke, kjer funkcija doseže največjo vrednost na y osi. Minimumi pa tisti, kjer funkciji dosežeta najnižjo vrednost na y osi.


Maksimumi funkcije sinusMaksimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Maksimume sinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Minimumi funkcije sinusMinimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Minimume sinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Maksimumi funkcije kosinusMaksimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Maksimume kosinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Minimumi funkcije kosinusMinimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Minimume kosinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Sodost in lihost sinusne in kosinusne funkcijeFunkcija je liha, če je simetrična glede na koordinatno izhodišče, oziroma:
Funkcija je soda, je simetrična glede na y os:
Sodost / lihost funkcije sinusZa funkcijo sinus velja:
kar lahko preverimo tudi na grafu. Očitno je funkcija sinus liha.


Sodost / lihost funkcije kosinusZa funkcijo kosinus velja:
kar lahko preverimo tudi na grafu. Očitno je funkcija kosinus soda.


Naraščanje in padanje sinusne in kosinusne fukcijeNaraščanje in padanje sinusa je iz grafa zelo enostavno razbrati:


  • sinus narašča do zelene črte oziroma od 0 pa do


  • sinus pada od zelene pa do modre črte oziroma od pa do


  • ter spet pada od modre črte naprej oziroma od pa do
Naraščanje in padanje kosinusa prav tako enostavno razberemo:


  • kosinus pada do zelene črte oziroma od 0 pa do


  • kosinus narašča od zelene naprej pa do
Periodičnost sinusne in kosinusne funkcijeObe funkciji sta periodični s periodo . Vse vrednosti (razen ničel, ki se ponavljajo na vsakih ) se na enotski krožnici (ali grafu) ponovijo na vsakih .


Velja:
in
Zveznost sinusne in kosinusne funkcijeFunkciji sta zvezni na celotnem definicijskem območju, torej povsod. Oziroma povedano drugače, grafa funkcij se nikjer ne 'pretrgata'.
glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.