Gostota snovi
 

Gostota snovi
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek spleta.


Snov je vse, kar nas obkroža. Kako jo opazujemo je odvisno od tega, ali jo opazujemo kot kemik, fizik, geolog, biolog itd. Kemika zanima zgradba snovi in proučuje zakone, po katerih se snov spreminja. Fizika zanimajo njene fizikalne lastnosti. Tako kot kemika tudi fizika zanima zgradba snovi, velikost in masa molekul in atomov in sile med njimi, saj so od tega odvisne tako fizikalne kot kemijske lastnosti snovi.


Fizikalne lastnosti snoviFizikalne lastnosti snovi so gostota, prožnost, stisljivost, trdnost, toplotne in električne lastnosti itd. Gostoto bomo spoznali v naslednjem poglavju, vse ostale pa v ločenih poglavjih.


Tudi ko gre (kemijsko gledano) za isto snov, so lahko njene fizikalne lastnosti različne. Od česa so odvisne? Naštejmo nekaj veličin, ki vplivajo na fizikalne lastnosti snovi:


 • Temperatura


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Faza snovi


  Ista snov se lahko pojavlja v treh fazah. To so trdna, kapljevinasta in plinasta. Kapljevinasto in plinasto imenujemo tudi tekoče stanje, saj se snov lahko pretaka in zavzame obliko posode, v kateri se nahaja. Snov lahko prehaja pod vplivom toplote iz ene faze v drugo. Fizikalne lastnosti iste snovi se po teh prehodih močno spremenijo.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Tlak


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Snov je lahko homogena ali nehomogena:


 • Homogena snov


  Pri homogeni snovi so njene fizikalne lastnosti povsod enake. Neodvisne so od mesta znotraj snovi, od koder vzamemo vzorec za meritev.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nehomogena snov


  Pri nehomogeni snovi se njene fizikalne lastnosti odvisne od kraja. Presoja, ali je predmet homogen ali ni je odvisna od velikosti delca znotraj snovi, ki ga opazujemo.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gostota snoviSnov je bolj gosta, če je v istem volumnu večja masa snovi.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gostota snovi je torej količnik med maso in volumnom:
Enota za gostoto pa je:
Gostota snovi je definirana z:
Masa pa je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tabela gostote nekaterih snovi pri :Specifična težaPodobno, kot je gostota količnik med maso in volumnom, je specifična teža količnik med težo in volumnom. Oznaka za specifično teže je :
Enota za specifično težo pa je:
Kako sta povezani gostota in specifična teža?


Zapišimo še enkrat enačbo za specifično težo:Specifična teža snovi je torej njena gostota pomnoženo z gravitacijskim pospeškom. Za določeno snov ni stalna, pač pa je odvisna od velikosti gravitacijskega pospeška, ki pa se rahlo spreminja glede na kraj opazovanja. Zato v praksi namesto specifične teže raje uporabimo produkt .


Obrnimo enačbo (2) tako, da izrazimo :Specifična teža je količnik med težo in volumnom snovi:
Specifična teža in gostota sta povezani preko pospeška prostega pada:
Težo snovi lahko izrazimo tudi z gostoto:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana