Poklicna matura 2013, jesenski rok
 

Grafično prikazovanje podatkov
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Do zdaj smo podatke prikazovali z različnimi tabelami, vendar jih lahko mnogokrat veliko učinkoviteje prikažemo z grafikoni. Izbira vrste grafikona je odvisna od vrste podatkov in števila frekvenčnih razredov pri posameznem primeru. V nadaljevanju si poglejmo nekaj različnih pristopov k prikazovanju podatkov.


Krožni diagram ali strukturirani krogPri majhnem številu frekvenčnih razredov je najbolje uporabiti krožni diagram ali strukturirani krog. Celota v tem primeru pomeni 360 stopinj, središčne kote, ki pripadajo posameznim vrednostim, pa dobimo s sklepnim računom


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Stolpčni diagramČe so podatki razvrščeni v veliko frekvenčnih razredov lahko dosežejo veliko različnih diskretnih vrednosti. V tem primeru raje uporabimo stolpčni diagram. Stolpčni diagrami so lahko:

  • pokončni

  • ležeči

  • sestavljeni

  • strukturirani

Katero obliko izberemo je odvisno od vrste podatkov in od tega, ali želimo z diagramom primerjati isto vrsto podatkov različnega izvora ali podatke v različnih časovnih obdobjih.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


S sestavljenimi stolpčnimi diagrami lahko predstavimo primerjavo med podatki iste vrste različnega izvora tako, da rišemo stolpce drugega ob drugem ali pa jih postavljamo drugega na drugega.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pomembna lastnost strukturiranih diagramov (strukturirani krog ali strukturirani stolpčni diagram) je prikaz deležev oz. odstotkovna sestava glede na celoto. Zato morajo vsi stolpci strukturiranega stolpčnega diagrama pomeniti 100 %.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Strukturni stolpčni diagram pa lahko oblikujemo tudi tako, da stolpce, ki predstavljajo deleže, postavimo drugega poleg drugega. Takemu diagramu pravimo sestavljen stolpčni diagram.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


HistogamGrupirane podatke najlažje predstavimo s histogramom. Pri tem ni pomembno, ali so širine frekvenčnih razredov enake. Meje razredov narišemo na vodoravni osi, frekvence posameznih razredov pa na navpični osi. Tako nastanejo pravokotniki, ki so drug ob drugem, ploščina posameznega pravokotnika pa je sorazmerna frekvenci tistega razreda.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Linijski diagramNaslednja metoda grafičnega prikazovanja podatkov je linijski (črtni) diagram. Podatki so lahko zvezni ali grupirani. Za grupirane podatke dobimo krivuljo tako, da povezujemo vrednosti sredin frekvenčnih razredov, za zvezne podatke pa krivulja predstavlja funkcijsko odvisnost podatka od časa.


Za opisovanje postopnega spreminjanja vrednosti nekega podatka, največkrat skozi daljše obdobje, uporabimo linijski diagram.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Eden od linijskih diagramov je frekvenčni poligon.


Frekvenčni poligonFrekvenčni poligon je linijski diagram. Na abscisno os narišemo sredine razredov, nad njimi pa točke v višini frekvenc razredov. Točke povežemo z daljicami.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Piktogram ali diagram s figuramiDoslej omenjeni grafikoni niso edna možnost ponazarjanja podatkov. V dnevnem časopisju in v poljudni strokovni literaturi srečamo še drugačne grafikone oz. diagrame: piktograme ali diagrame s figurami.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej