Ionska, kovalentna in kovinska vez
 

Ionska, kovalentna in kovinska vez
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Snov je sestavljena iz:

 • atomov ali pa

 • molekul, ki so spet sestavljene iz atomov.


Atomi se med seboj povezujejo s pomočjo (zunanjih) elektronov. Glede na to, na kakšen način se atomi povežejo med seboj, razlikujemo tri vrste kemijskih vezi:

 • ionsko vez,

 • kovalentno vez,

 • kovinsko vez.

Poglejmo si jih podrobneje.


Ionska vezIonska vez je vez, ki temelji na električni privlačni sili med nasprotno nabitimi delci, ioni. Povežeta se:

 • kation (pozitivno nabit delec) in

 • anion (negativno nabit delec).


Vez praviloma nastane tako, da:

 • atomi kovin oddajo elektrone in s tem postanejo pozitivno nabiti;

 • atomi nekovin pa sprejmejo elektrone in postanejo negativno nabiti.


Ionske vezi so:

 • močne: tipična energija, ki je potrebna, da se ionska vez prekine, je med 100 in 500 kJ/mol.

 • neusmerjene: električna privlačna sila med ioni deluje v vseh smereh enakomerno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kovalentna vezKovalentna vez je tista kemjska vez, kjer so atomi povezani prek skupnih elektronskih parov. Nastane s prekrivanjem orbital dveh atomov, ki imata vsaj en samski elektron. Atoma drug drugemu "posodita" svoj samski elektron - oba elektrona veznega para tako pripadata obema atomoma.


Obstajajo primeri, ko razlagamo vezi tako, da en atom prispeva oba elektrona v vezni elektronski par, vendar zgradbe takšnih molekul ne obravnavamo na srednješolskem nivoju.Kovalentne vezi tvorijo atomi nekovin v paru:

 • z drugimi atomi nekovin;

 • s polkovinami;

 • v nekaterih primerih tudi z atomi kovin.


Atomi se s kovalentnimi vezmi povežejo v večje strukture:


Razlikujemo polarno in nepolarno kovalentno vez:

 • Nepolarna vez povezuje istovrstna atoma.

 • Polarna vez povezuje različna atoma.


Značilnosti kovalentnih vezi so:

 • gre za močne vezi: energija, potrebna za razcep kovalentne vezi, je podobna kot za ionske vezi in znaša med 100 - 500 kJ/mol;

 • gre za usmerjene vezi: vsaka molekula ima zaradi tega značilno prostorsko razporeditev vezi in atomov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kovinska vezKovinska vez je - nekoliko poenostavljeno - oblak elektronov. Nastane tako, da atomi kovin oddajo elektrone, ki tako povezujejo vsa jedra v kovinskem kristalu.


Kovinske vezi so:

 • močne,

 • neusmerjene,

 • ne vodijo do nastanka spojine.


Z njimi se lahko povezujejo atomi ene kovine (elementa) ali pa atomi več različnih kovin. V slednjem primeru nastane zlitina različnih kovin in ne nova spojina.
glavni avtor in urednik gradiva: Darko Košič