Navpični skok iz stoječega položaja izvedemo tako, da najprej počepnemo, se takoj odrinemo iz počepa in odskočimo. Višino skoka merimo z ultrazvočnim slednikom, ki je pri meritvi pritrjen nad glavo skakalke, silo podlage pa z odrivno ploščo - elektronsko tehtnico (glej sliko 1). Merilnika sta preko vmesnika povezana z računalnikom. Rezultat meritve skoka je v obliki grafa in prikazan na sliki 2.


Slika 1: Postavitev poskusa.Slika 2: Graf sile podlage in odmika temena glave skakalke v odvisnosti od časa.Na osnovi grafičnega prikaza meritve odgovori na vprašanja:

  • Skakalka na začetku stoji in miruje na odrivni plošči. Sila teže je enaka sili podlage. Kolikšna je masa skakalke?

  • Med mirovanjem na odrivni plošči je sila stalna. Pri počepu se sila najprej zmanjšuje in nato narašča. Zakaj?

  • Odriv se začne, ko skakalka zapušča najnižjo lego počepa. Koliko časa traja odriv?

  • Opiši energijske spremembe od najnižje lege počepa do najvišje lege skoka.

  • Izračunaj največjo potencialno energijo skakalke.

  • Oceni moč mišic nog skakalke.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Franc Trplan