Obseg in ploščina trikotnika
 

Obseg in ploščina trikotnika vaja 14


Dana so tri oglišča štirikotnika ABCD. , , , oglišče C pa leži na abscisni osi.


  • Narišite sliko.


  • Določite ordinato točke C, če je ploščina štirikotnika ABCD enaka 47.


  • Izračunajte dolžino diagonale AC.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič