Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Sestavljeni preteklik v nemščini izraža katerokoli dejanje v preteklosti. Uporablja se večinoma v govorjenem jeziku (seveda pa ga moramo vaditi tudi pisno, da ga dobro usvojimo).


Poleg sestavljenega preteklika pa nemščina pozna tudi enostavni preteklik. Enostavni preteklik se uporablja večinoma pisno in prav tako izraža katerokoli dejanje v preteklosti. Vsebinsko med obema preteklima časoma ni nobene razlike.Sestavljeni preteklik je sestavljen iz:

 • pomožnega glagola in

 • preteklega deležnika.

Poglejmo si oba dela podrobneje:


 • Pomožni glagol


  Pomožna glagola, ki ju spregamo v sedanjiku, sta dva:

  • Haben: pomožni glagol haben stoji pretežno pri glagolih stanja in trajanja, pri prehodnih glagolih ter vedno pri modalnih glagolih.

  • Sein: pomožni glagol sein stoji pretežno pri glagolih premikanja, spremembe stanja ali kraja. Sem sodijo še izjeme: glagoli sein, bleiben, werden, passieren / geschehen in gelingen, ki izražajo stanje, ne pa premikanja.


  Položaj pomožnega glagola v stavku:

  • v povednih stavkih pomožni glagol stoji na 2. mestu v stavku,

  • v vprašalnih stavkih pa na 1. mestu oz. na 2. mestu takoj za vprašalnico.


 • Pretekli deležnik


  Tvorba preteklega deležnika je vezana na pravilne in nepravilne glagole:

  • pravilne glagole postavimo v pretekli deležnik po določenem pravilu

  • nepravilne glagole pa se moramo naučiti.

  Pretekli deležnik ostane vedno v enaki obliki ne glede na osebo in stoji vedno na koncu stavka.


Zgornja pravila si poglejmo na konkretnih primerih.


Perfekt mit regelmäßigen Verben - sestavljeni preteklik s pravilnimi glagoliPravilni glagoli (imenujemo jih tudi šibki glagoli - schwache Verben) imajo v sestavljenem pretekliku:

 • predpono ge-,

 • sledi ji glagolska osnova, ki je enaka osnovi nedoločnika,

 • na koncu pa ji dodamo še končnico -(e)t.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Podobno pravilo kot za gornje glagole velja tudi za ločljive glagole. To so glagoli, sestavljeni iz glagolske predpone in osnove. Ta predpona se vedno loči od ostalega glagola (glej poglavje: vedno ločljive predpone). V preteklem deležniku za te glagole velja, da se:

 • ge- vrine med glagolsko predpono in glagolsko osnovo (ki ostane enaka glagolski osnovi nedoločnika),

 • končnica -(e)t pa stoji na koncu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Izjema pri preteklem deležniku pravilnih glagolov so glagoli, ki se v nedoločniku končajo na -ieren. Zanje veljajo vsa zgornja pravila z eno izjemo: ti glagoli ne dobijo predpone ge-. Enako pravilo kot za glagole na -ieren velja tudi za neločljive glagole (neločljivi glagoli so glagoli s predponami, ki vedno ostanejo skupaj z glagolsko osnovo in se ne ločijo od nje; glej poglavje Immer untrennbare Präfixe - vedno neločljive predpone).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Perfekt mit unregelmäßigen Verben - sestavljeni preteklik z nepravilnimi glagoliRazlika med pravilnimi in nepravilnimi glagoli sestavljenega preteklika je samo v preteklem deležniku:


Poznamo dve skupini nepravilnih glagolov:

 • krepki glagoli (starke Verben) in

 • mešani glagoli (gemischte Verben).


Pomožna glagola haben in sein uporabimo na enak način, kot je to veljalo za pravilne glagole: spregamo ju v sedanjiku in postavimo na 2. oz. 1. mesto v stavku.


Starke Verben - krepki glagoliKrepki glagoli imajo v preteklem deležniku večinoma:

 • predpono ge-

 • spremenjeno ali enako glagolsko osnovo kot v nedoločniku

 • in končnico -en.


Pri krepkih glagolih bodimo pozorni na naslednje:

 • Ločljivi glagoli: enako kot pri pravilnih ločljivih glagolih se pri nepravilnih ločljivih glagolih predpona ge- se vrine med glagolsko predpono in osnovo.

 • Neločljivi glagoli: enako kot pri pravilnih neločljivih glagolih tudi pri nepravilnih neločljivih glagolih predpona ge- odpade.

 • Pomožna glagola "haben" ali "sein": pazimo na pravilno rabo in položaj pomožnega glagola v stavku!

 • Pretekli deležnik: enako kot pri pravilnih glagolih stoji vedno na koncu stavka nespremenjen.

 • Izjemi: sein (biti) in bleiben (ostati): ta dva glagola sicer izražata stanje, a kot izjemi tvorita sestavljeni preteklik s pomožnikom sein.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gemischte Verben - mešani glagoliMešani glagoli imajo v preteklem deležniku:

 • predpono ge- in

 • končnico -t,

kar sicer velja za pravilne glagole, a ti glagoli sodijo med nepravilne zato, ker se jim v preteklem deležniku vedno spremeni glagolska osnova.


Pravila za ločljive in neločljive glagole so enaka kot pri pravilnih in krepkih glagolih. Pazimo na pravilno rabo in položaj pomožnega glagola v stavku! Pretekli deležnik pa kot že vemo, stoji vedno na koncu stavka.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Perfekt mit Modalverben - sestavljeni preteklik z modalnimi glagoliModalni glagol lahko v stavku stoji sam v vlogi polnopomenskega glagola, lahko pa stoji kot pomožnik skupaj s še enim glagolom.


Vsakič, ko v sestavljenem pretekliku nastopi modalni glagol, vedno dobi pomožnik haben, tudi če stoji skupaj s glagoli premikanja ali spremembe.Modalverb als Vollverb im Perfekt - modalni glagol kot polnopomenski glagol v sestavljenem pretekliku (v stavku stoji sam)Modalni glagol sodi med nepravilne (mešane) glagole, zato v preteklem deležniku:

 • vedno dobi predpono ge-,

 • glagolska osnova je vedno brez preglasa ter končnico -t.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Modalverb als Hilfsverb im Perfekt - modalni glagol kot pomožni glagol v sestavljenem pretekliku (v stavku stoji poleg še enega glagola)Če je modalni glagol v stavku kot pomožni glagol, mora imeti ob sebi še en glagol. V sestavljenem pretekliku:

 • sta oba glagola v nedoločniku,

 • pomožnik pa je vedno haben, tudi če je poleg modalnega glagol, ki izraža premikanje ali spremembo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Perfekt mit "haben" oder "sein"? - sestavljeni preteklik s pomožnikom "haben" ali "sein"?Pri nekaterih glagolih se zgodi, da v enem kontekstu dobijo pomožnik haben, v drugem pa sein. Najpogosteje velja to za glagole premikanja in glagole, ki izražajo spremembo. Če so:

 • prehodni (se vežejo neposredno s 4. sklonom na vprašalnico koga ali kaj?) in

 • če izražajo trajanje,

vedno dobijo pomožnik haben, v ostalih primerih pa pomožnik sein.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Gleiche Verben - verschiedene Bedeutungen - enaki glagoli - različni pomeniNekateri glagoli so lahko pravilni in nepravilni in s tem se jim seveda spremeni pomen.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Jelka Oder