matematika fb
 

Premica, poltrak in daljica v ravniniAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


PremicaPremica je neomejena ravna črta. Premico označimo z malo tiskano črko (p, r, s, t,...):
Medsebojna lega točke in premiceTočka leži na premiciRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot


Točke, ki ležijo na isti premici, so kolinearne:
Točka ne leži na premiciRelacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot


Medsebojna lega premic v ravniniPremici sta vzporedniVzporedni premici nimata nobene skupne točke.


Relacijo z matematičnimi simboli zapišemo kot


Poseben primer vzporednosti sta premici, ki sovpadata. Taki premici imata neskončno skupnih točk.


Sovpadanje premic z matematičnimi simboli zapišemo kot:


Premici se sekataPremici, ki se sekata, imata natanko eno skupno točko, ki jo imenujemo presečišče:
Premici, ki se sekata, z matematičnimi simboli zapišemo kot
pri čemer je točka M presečišče premic p in q.Premici, ki se sekata, imenujemo sečnici.


PoltrakPoltrak je ravna črta, ki je na eni strani neomejena, na drugi strani pa jo omejuje točka. To točko imenujemo izhodišče poltraka. Poltrak označimo z malo tiskano črko (h, k, l,...):


Poltrak hPoltrak, ki poteka skozi točko, lahko označimo tudi s parom velikih tiskanih črk (AB, CD, EF,...), pri čemer prva črka vedno predstavlja izhodišče, druga pa točko, skozi katero gre poltrak:


Poltrak ABDaljicaDaljica je ravna črta, ki je na obeh konceh omejena s točkama. Ti dve točki imenujemo krajišči daljice. Daljico poimenujemo po njenih krajiščih - označimo jo s parom velikih tiskanih črk (AB, CD, EF,...):
Razdalja med točkamaKo govorimo o razdalji med točkama, mislimo na najkrajšo razdaljo med njima.


Najkrajšo razdaljo med krajiščema daljice imenujemo dolžina daljice.


Dolžino daljice s krajišči E in F z matematičnimi simboli zapišemo: .Več o razdalji med točkama si lahko preberete v poglavju Razdalja med dvema točkama v ravnini.


Simetrala in presečišče daljiceSimetrala daljice je premica, ki razpolavlja daljico in oklepa z njo pravi kot.


Na spodnji sliki je simetrala označena z malo tiskano črko s, točka M pa je presečišče daljice AB:
Simetralo daljice bomo potrebovali pri načrtovanju trikotniku očrtanega kroga.
glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.