Primer C
 

Primer C vaja 4


Stranice trikotnika ABC merijo a = 15 cm, b = 13 cm in c = 20 cm.

Izračunaj:

  • ploščino trikotnika,

  • kot

  • polmer očrtanega kroga R in ploščino S očrtanega kroga trikotniku.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar