Razdalja med dvema točkama
 

Razdalja med dvema točkama v ravnini
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Razdalja med dvema točkamaV pravokotnem koordinatnem sistemu sta dani dve točki in . Izračunati želimo razdaljo med njima oz. dolžino daljice .
S skice opazimo, da imamo opravka s pravokotnim trikotnikom, kar pomeni, da lahko uporabimo Pitagorov izrek:
Razdalja med dvema točkama je vedno nenegativno število, zato pri dolžini katet pravokotnega trikotnika uporabimo absolutno vrednost. Zapišimo obe kateti:


Pitagorov izrek za izračun hipotenuze oz. dolžine se glasi:Enačba za razdaljo med dvema točkama je:
Oznaka za razdaljo d je prva črka latinske besede distancia, ki pomeni razdalja.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Lastnosti razdalje  • Razdalja med poljubnima točkama je vedno nenegativno število:
  • Razdalja med dvema točkama je enaka 0 natanko takrat, ko točki sovpadata:
  • Razdalja od točke A do točke B je enaka razdalji od točke B do točke A:
  • Razdalja od A do C je manjša ali enaka vsoti razdalj od A do B in od B do C:
Razpolovišče med dvema točkamaAritmetična sredina dveh vrednosti x in y je enaka .


Razpolovišče daljice s krajiščema in je točka:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Toman