Svojilni zaimki - Possessivpronomen
 

Svojilni zaimki - Possessivpronomen
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Svojilni zaimki so zaimki, ki izražajo last. Zaimki pa so besede, ki stojijo primarno namesto samostalnika, lahko pa tudi pridevnika. Beseda zaimek namreč sestoji iz delov za- in -ime, iz česar lahko razberemo, da so to besede, ki stojijo "za ime" nečesa drugega.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tudi nemški prevod svojilnih zaimkov Possessivpronomen vsebuje besedo possessiv, ki pomeni tak, ki kaže last. Nek svojilni zaimek torej vzpostavi povezavo med:

 • nekom ali nečem, ki si nekaj lasti in

 • tistim predmetom ali osebo, ki prvemu pripada.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pomembna razlika med slovenščino in nemščino je, da nemščina ne pozna povratnega svojilnega zaimka svoj. Če bi zgornji primer prevedli dobesedno, bi se glasil takole: Moj kemični svinčnik posodim mojemu sosedu. Tak stavek pa v slovenščini ni pravilen.Sporočilo svojilnih zaimkovČe pogledamo same osebne zaimke, izven stavka, lahko iz njih razberemo določene informacije o:


 • osebi, na katero se zaimek nanaša (tistemu, ki poseduje)


  Pri tem lahko v večini primerov razberemo:

  • za katero osebo gre (prvo, drugo ali tretjo),

  • spol in,

  • število te osebe.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • tistemu, ki je last nekoga


  V večini primerov lahko razberemo:

  • spol,

  • ter število tega predmeta.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • sklonu zaimka in tistega, ki je last


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Iz korena in končnice zaimka lahko razberemo naslednje informacije:


 • iz korena zaimka razberemo osebo, ki si nekaj lasti;


 • iz končnice zaimka pa razberemo:

  • v katerem sklonu sta zaimek in predmet,

  • spol in število predmeta.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Svojilni zaimki se velikokrat sklanjajo skupaj s samostalnikom, saj so del istega stavčnega člena (osebka, predmeta...). V gradivu Deklination des Substantivs - sklanjatev samostalnika je podrobneje opisano, kako sklanjamo samostalnik. V nadaljevanju pa si poglejmo, kako sklanjamo svojilne zaimke.


Svojilni zaimki v vseh sklonihVideli smo, da iz zaimka lahko razberemo:

 • število, sklon in spol tistega, ki je last,

 • oseba, število in spol tistega, ki si nekaj lasti.


V stavku moramo torej za vsako situacijo uporabiti ustrezni svojilni zaimek. V nadaljevanju naštejmo svojilne zaimke za vse osebe in v vseh sklonih.


Svojilni zaimki v 1. sklonu (Nominativ)V spodnji tabeli so predstavljeni vsi svojilni zaimki v imenovalniku. Razvrščeni so po:

 • osebah (vrstice),

 • spolih samostalnika, na katerega se nanaša zaimek (stolpci),

 • obliki za samostalnik v množini (zadnji stolpec).Paziti moramo le na svojilni zaimek euer, ki pri obliki eure izgubi e v korenu.Poglejmo si nekaj stavkov z zaimki v prvem sklonu.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Svojilni zaimki v 2. sklonu (Genitiv)V spodnji tabeli so predstavljeni vsi svojilni zaimki v rodilniku. Razvrščeni so po:

 • osebah (vrstice),

 • spolih samostalnika, na katerega se nanaša zaimek (stolpci),

 • obliki za samostalnik v množini (zadnji stolpec).Pazimo na svojilni zaimek euer. V drugem sklonu odvrže e v korenu besede pri oblikah eures in eurer.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Svojilni zaimki v 3. sklonu (Dativ)V tej tabeli si poglejmo svojilne zaimke v dajalniku, ki so razvrščeni po:

 • osebah (vrstice),

 • spolih samostalnika, na katerega se nanaša zaimek (stolpci),

 • obliki za samostalnik v množini (zadnji stolpec).Pazimo na svojilni zaimek euer. V dajalniku odvrže e v korenu pri oblikah eurem in euren.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Svojilni zaimki v 4. sklonu (Akkusativ)V zadnji tabeli si oglejmo še svojilne zaimke v tožilniku, ki so razvrščeni po:

 • osebah (vrstice),

 • spolih samostalnika, na katerega se nanaša zaimek (stolpci),

 • obliki za samostalnik v množini (zadnji stolpec).Paziti moramo pri svojilnem zaimku euer. Pri oblikah eure in euren odvrže e v korenu besede.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba svojilnih zaimkovSvojilne zaimke uporabljamo za izražanje svojine. Poleg tega pa lahko delujejo kot členi, ki nam vsebino stavka podrobneje pojasnijo.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Svojilni zaimki se v nemščini lahko uporabljajo na dva načina in sicer kot:

 • svojilni člen,

 • nadomestek za samostalnik.


Poglejmo si obe možnosti uporabe.


Svojilni zaimek kot svojilni člen (Possessivartikel)Svojilni zaimki postanejo svojilni členi, če stojijo pred samostalnikom.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V tem primeru spominjajo na pridevnik ali nedoločni člen. Tudi sklanjajo se tako. Izražajo, kot že omenjeno, čigav ta samostalnik je. Lahko jih poimenujemo tudi svojilni členi (Possessivartikel).


Če poleg svojilnega zaimka pred samostalnikom uporabimo še pridevnik, pa se ta pridevnik sklanja po mešani deklinaciji.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Skupaj s samostalnikom lahko svojilni členi nastopijo v vlogah različnih stavčnih členov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Svojilni zaimek kot nadomestek samostalnikaSvojilni zaimek lahko uporabimo tudi namesto samostalnika. V tem primeru velja, da zaimek:

 • ob sebi nima samostalnika in

 • prevzame vlogo stavčnega člena, ki bi ga tvoril samostalnik (bodisi osebek, predmet...).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Običajno samostalnik izpustimo in uporabimo le svojilni zaimek, da bi se izognili ponavljanju iste besedne zveze.


Če uporabimo svojilni zaimek brez samostalnika, pa ga lahko uporabimo v dveh različicah:

 • brez določnega ali nedoločnega člena,

 • z določnim členom.


Poglejmo si obe različici.


 • Brez določnega ali nedoločnega člena


  Svojilni zaimek brez določnega ali nedoločnega člena smo spoznali že v prejšnjem primeru.


  Če svojilni zaimki stojijo sami, brez člena, se sklanjajo, kot če bi še vedno stali ob samostalniku. Izjema nastopi le v prvem sklonu, kjer:

  • moški svojilni zaimek, ki je prej stal brez končnice, tukaj stoji s končnico -er in

  • svojilni zaimek srednjega spola, ki je prav tako stal brez končnice, tukaj stoji s končnico -es.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Z določnim členom


  Svojilni zaimki brez samostalnika pa lahko stojijo tudi z določnim členom.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Raba svojilnih zaimkov z določnim členom je slogovno bolj prefinjena, sicer pa lahko poljubno izbiramo, ali bomo uporabili določni člen ali ne. Izbira ne vpliva na pomen povedi.


  Svojilni zaimek z določnim členom tvorimo po pravilu:


  določni člen + svojilni zaimek  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Pri izbiri ustreznega določnega člena in svojilnega zaimka se orientiramo po načelu:


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Poznana je še ena oblika svojilnega zaimka z določnim členom. Pri tem k korenu svojilnega zaimka dodamo končnico -ig-, ki ji sledi še pravilna skladenjska končnica.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Žiga Dvoršak