Vektorji fb
 

Vektorji v pravokotnem koordinatnem sistemu
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Poljuben vektor v ravnini (prostoru) lahko na en sam način izrazimo kot linearno kombinacijo baznih vektorjev v ravnini (prostoru), pri čemer

 • bazo ravnine sestavljata dva poljubna neničelna in nevzporedna vektorja (ravnina je dvodimenzionalen prostor)

 • bazo prostora pa trije poljubni neničelni in nevzporedni vektorji (prostor je trodimenzionalen prostor).


Če vektorje rišemo v pravokotni koordinatni sistem v ravnini, bazna vektorja označimo z in kot kaže Slika1.


Slika1Če je pravokotni koordinatni sistem podan v prostoru, bazne vektorje označimo z in kot kaže Slika2.


Slika2Za bazne vektorje v ravnini in prostoru veljajo naslednje lastnosti:

 • so dolžine 1 enota (so enotski vektorji)

 • so paroma pravokotni

 • vektor ima enako smer kot os x, vektor ima enako smer kot os y in vektor ima enako smer kot os z, kot kažeta Slika1 in Sika2.


Bazo ravnine imenujemo standardna ortonormirana baza ravnine, ki jo sestavljata dva bazba vektorja in z naslednjimi komponentami:


Podobno bazo prostora imenujemo standardna ortonormirana baza prostora, sestavljajo pa jo trije bazni vektorji in z naslednjimi komponentami:
Krajevni vektorjiVektorje v pravokotni koordinatni sistem v ravnini (ali prostoru) običajno rišemo tako, da za začetno točko izberemo kar izhodišče koordinatnega sistema. Takšne vektorje imenujemo krajevni vektorji.


Krajevni vektor točke A je vektor z začetno točko v koordinatnem izhodišču, njegova končna točka je pa kar točka A. Označimo ga z , njegove komponente pa so enake koordinatam točke A.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Računanje s komponentami vektorjevVsa pravila in formule, ki veljajo za vektorje z dvema komponentama, veljajo tudi za vektorje s tremi komponentami, torej za vektorje v pravokotnem koordinatnem sistemu v prostoru.Seštevanje vektorjev podanih s komponentamiVektor s komponentama in ter vektor s komponentama in , seštejemo tako, da seštejemo istoležne komponente.


Vektorja


seštejemo tako, da seštejemo njune komponente:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Množenje vektorjev podanih s komponentamiVektor s komponentama in pomnožimo s številom (skalarjem) tako, da s tem številom (skalarjem) pomnožimo posamezno komponento vektorja.


Vektor
pomnožimo z realnim številom k tako, da z realnim številom k pomnožimo vsako od njegovih komponent:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Dolžina vektorjaPreden izpeljemo dolžino vektorja, se spomnimo Pitagorovega izreka, ki pravi, da je v pravokotnem trikotniku, kvadrat hipotenuze (c) enak vsoti kvadratov katet (a in b):
Sedaj v pravokotni koordinatni sistem v ravnini narišimo vektor z začetno točko v izhodišču, ter komponentama in kot kaže Slika3.


Slika3Dolžina vektorja je ravno hipotenuza pravokotnega trikotnika, komponenti vektorja pa sta njegovi kateti.


Formula za izračun dolžine vektorja s komponentama in , izpeljana iz Pitagorovega izreka, se glasi:
oziroma, če izrazimo dolžino vektorja:
kjer sta prva komponenta vektorja (odsek na osi x), pa druga komponenta vektorja (odsek na osi y).Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Komponente vektorja s poljubno začetno in končno točkoKomponente vektorja s poljubno začetno točko A in poljubno končno točko B dobimo tako, da od krajevnega vektorja končne točke (ki ima komponente enake koordinatam točke B) odštejemo krajevni vektor začetne točke (katerega komponente so enake koordinatam točke A):


Dani sta poljubni točki A in B, ki ju določata krajevna vektorja in . Komponente vektorja izračunamo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Krajevni vektor razpoloviščaKrajevni vektor točke S, ki je razpolovišče daljice AB je enak polovici vsote krajevnih vektorje in (seštejemo krajevna vektorja, ki določata daljico in vsoto delimo z 2).


Če je S razpolovišče daljice AB, potem je krajevni vektor enak:
Komponente krajevnega vektorja so hkrati koordinate točke S.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zapis poljubnega vektorja z baznimi vektorjiZapis vektorja z baznimi vektorji v ravniniPoljuben vektor
v ravnini lahko izrazimo z baznima vektorjema


na dva načina:


 • Poljubni vektor izražen z baznimi vektorji, prvi način


  Prvi način je, da prvo komponento vektorja pomnožimo z baznim vektorjem , drugo komponento pa z baznim vektorjem , kar pomeni, da vektor s komponentama (x,y) izrazimo kot:
 • Poljubni vektor izražen z baznimi vektorji, drugi način


  Drugi način pa je, da komponente vektorja razčlenimo do komponent baznih vektorjev, kar pomeni, da vektor s komponentama (x,y) izrazimo kot:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Zapis vektorja z baznimi vektorji v prostoruNa podoben način poljuben vektor
v prostoru lahko izrazimo z baznimi vektorji
na dva načina:


 • Poljubni vektor izražen z baznimi vektorji, prvi način


  Prvi način je, da prvo komponento vektorja pomnožimo z baznim vektorjem , drugo komponento z baznim vektorjem in tretjo komponento z baznim vektorjem , kar pomeni, da vektor s komponentami (x,y,z) izrazimo kot:
 • Poljubni vektor izražen z baznimi vektorji, drugi način


  Drugi način pa je, da komponente vektorja razčlenimo do komponent baznih vektorjev, kar pomeni, da vektor s komponentama (x,y,z) izrazimo kot:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Janja Čeh