Verižna izomerija
 

Verižna izomerija
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Verižna izomerija je poseben primer izomerije kjer imajo molekule:

  • enako molekulsko formulo,

  • a različno razvejanost.

Razvejanost molekule pomeni, da se glavna veriga krajša (ali daljša) in se pri tem na njej pojavljajo različne alkilne skupine. Razvejanost je pomembna tudi zato, ker vpliva na vrelišče spojine.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V takih izomerih imamo različne tipe ogljikov. Poznamo:

  • primarne ogljike: nase imajo vezan samo na en sosednji ogljikov atom;

  • sekundarne ogljike: povezani so z dvema sosednjima ogljikovima atomoma, z vsakim preko ene enojne vezi;

  • terciarne ogljike: taki ogljiki so povezani prek enojne vezi z tremi sosednjimi ogljiki;

  • kvartarne ogljike: to so ogljiki, ki imajo vse štiri vezi zasedene z drugimi ogljiki.


Slika 2: Različni tipi ogljikovih atomov.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kako pa dani spojini poiščemo čim več verižnih izomerov? Poglejmo si na primeru.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kot rečeno, razvejanost organskih spojin vpliva na pomembno fizikalno količino - vrelišče. Kljub temu, da imajo molekule enako molekulsko formulo, so vrelišča:

  • bolj razvejanih izomer nižja (v primerjavi z manj razvejanimi izomeri),

  • manj razvejanih izomer pa višja (v primerjavi z bolj razvejanimi izomeri).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ana ČEVDEK