Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Ker želimo razumeti kako atomi interagirajo s fotoni in drug z drugim, moramo najprej pojasniti kako so elektroni razporejeni okoli atoma in kako lahko sprejemajo in oddajajo energijo. S poskusi so ugotovili, da elektroni v elektronski ovojnici zasedajo v atomu t.i. elektronske lupine, območja, v katerih imajo natančno določene energije. Kadar elektron preide iz ene lupine v drugo, se pri tem sprosti ali porabi energija:
kjer je:

 • energija elektrona v atomu v začetnem stanju in

 • energija elektrona v atomu v končnem stanju.


Elektronske lupineV gradivu o sestavnih delih atoma, smo povedali, da je elektronska ovojnica tisti del atoma, v katerem se nahajajo elektroni. Znotraj ovojnice se posamezni elektroni zadržujejo na območjih, ki jih imenujemo elektronske lupine. In vsak elektron ima v lupini natančno določeno energijo.


Elektron lahko preide iz ene lupine v drugo le tako, da odda ali prejme nekaj energije. Ponavadi se to zgodi s pomočjo fotona:

 • Elektron sprejme energijo od fotona, pri čemer foton izgine, elektron pa preide v stanje z višjo energijo.

 • Elektron odda energijo tako, da odda foton pri čemer pa foton nastane, elektron pa preide v stanje z nižjo energijo.

Ker imajo elektroni v vseh lupinah natančno določene energije, se tudi pri teh prehodih sprosti ali odda točno določena energija.


Energije lupin so značilne za vrsto atoma ali molekule. Npr. v kisikovem atomu imajo elektroni drugačne energije in zasedajo drugačne lupine kot pa v atomu svinca ali molekuli dušika.


Na sliki 1 je prikazana tipična razporeditev energij, ki jih imajo elektroni v različnih lupinah v atomu:


Slika 1: dovoljena energijska stanja vezanih in prostih elektronovOpišimo sliko 1:


 • Energija elektronov narašča po ordinatni (y) osi.


 • Ravne vodoravne črte na sliki predstavljajo točno določene energije. Vezani elektroni ne morejo imeti energij, ki bi bile drugačne od teh določenih vrednosti:


  • je energija elektrona, ki zaseda najnižjo lupino in je najmočneje vezan na atom.


   Primer

   Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
    
    
   Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  • je energija elektrona v drugi najnižji lupini.


  • energija elektrona v tretji najnižji lupini.


  • itd.


 • Sivo obarvano polje pa označuje proste elektrone. Energija prostih elektronov ima lahko poljubno vrednost.


Po dogovoru imajo v atomih vezani elektroni negativne energije. Kolikor močneje so vezani, toliko nižje energije imajo. Elektroni v od jedra bolj oddaljenih lupinah so šibkeje vezani in se njihova vezna energija bliža nič. Ko ima elektron vezno energijo enako nič, govorimo o prostem in mirujočem elektronu. Energije prostih in gibajočih elektronov pa so pozitivne.


Prehodi med elektronskimi lupinamiKo elektron preide iz lupine z energijo v lupino z energijo , je energija, ki jo pri tem sprejme (ali odda, ko gre elektron v obratni smeri) enaka:
saj velja zakon o ohranitvi energije. Ta energija se lahko odda ali sprejme na več različnih načinov, bodisi s trkom z drugim atomom ali pa z emisijo (oddajo) oziroma absorpcijo (sprejemom) fotona.


Slika 2: shematski prikaz prehoda elektrona med lupinami s pomočjo fotona.Opišimo sliko:

 • levo je prikazan prehod elektrona iz višjega energijskega stanja v nižje; pri tem prehodu elektron odda foton.

 • desno je prikazan prehod elektrona iz nižjega energijskega stanja v višje; pri tem prehodu elektron prejme foton.

Energija fotona je v obeh primerih enaka razliki med energijama obeh stanj.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Primož Dolenc