Funkciji sinus in kosinus
 

Funkciji sinus in kosinus
Mateja Radkovič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije matematike v naslednjih krajih: Celje, Črnomelj, Koper, Ljubljana, Maribor, Metlika, Novo mesto.


Naj bo dan pravokotni trikotnik:


Pravokotni trikotnik; stranica b je priležna kotu , stranica a pa nasprotiležna kotu .Funkciji sinus in kosinus v pravokotnem trikotniku povezujeta ostri kot in kateti trikotnika:


Funkcija sinus kota je definirana kot razmerje med nasprotiležno stranico (a) in hipotenuzo (c):
Funkcija kosinus kota je definirana kot razmerje med priležno stranico (b) in hipotenuzo (c):
V naslednjih poglavjih bomo spoznali, da sta funkciji sinus in kosinus enaki, s to razliko da sta zamaknjeni za natanko . Iz tega sledi, da bodo za zamaknjene tudi:

  • ničle

  • maksimumi

  • minimumi


Sinus, kosinus in Pitagorov izrekIz Pitagorovega izreka izpeljimo zvezo med sinusom in kosinusom. Pri tem po zgornji skici povzemimo oznake stranic pravokotnega trikotnika.
Pitagorov izrek izražen na enotski krožnici s funkcijama sinus in kosinus:
Vrednosti sinusa in kosinusa v enotski krožniciNarišimo funkciji sinus in kosinus na enotsko krožnico:


Funkciji sinus in kosinus na enotski krožniciZ risanjem funkcij na enotsko krožnico poenostavimo obravnavo obeh funkcij; vrednost hipotenuze c je enaka 1, s tem pa se nam enačbi za sinus in kosinus poenostavita v:Vrednosti lahko ponazorimo na enotski krožnici:


Vrednosti sinusa in kosinusa v enotski krožniciNarišimo funkciji sinus in kosinus. Na x os vnašamo vrednosti kota , na y os pa vrednost sinusa.


Vrednost kota se izraža v radianih. To pomeni, da je vrednost enaka 3,14159... in ne 180°.Pri risanju sinusne funkcije kot nanašamo na x os. Zato, ko obravnavamo graf, namesto oznake , uporabimo za kot oznako x.Grafa osnovnega sinusa in kosinusa  • Graf osnovnega sinusa  • Graf osnovnega kosinusa
Lastnostni funkcij sinus in kosinusDefinicijsko območje in zaloga vrednosti sin x in cos xV definicijsko območje spadajo vsi tisti , ki jih lahko narišemo na graf. Tako za sinus in kosinus je definicijsko območje obeh funkcij celotna realna os oziroma: katerikoli kot si izberemo, za čisto vsakega bo funkcija obstajala.


Definicijsko območje funkcije sinus in kosinus je celotna realna množica:
V zalogo vrednosti spadajo vsi tisti y, ki se pojavijo na grafu. Iz grafa za sinus in kosinus na enotski krožnici lahko opazimo, da je zaloga vrednosti .


Zaloga vrednosti funkcije sinus in kosinus na enotski krožnici:
Zaloga vrednosti nam pove, da sta funkciji omejeni; funkciji na enotski krožnici sta omejeni med .


Ničle funkcij sinus in kosinusNičle funkcije so tiste točke, kjer funkcija seka x os.


Ničle funkcije sinusNičle sinusa dobimo pri vsakem večkratniku , oziroma, funkcija sinus ima vrednost nič za kote:
oziroma, drugače povedano:
Ničle sinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ničle funkcije kosinusNičle kosinusa dobimo pri vsakem večkratniku , oziroma, kosinus ima vrednost nič za kote:
oziroma, drugače povedano:
Ničle kosinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Maksimumi in minimumi funkcij sinus in kosinusMaksimumi funkcij sinus in kosinus so tiste točke, kjer funkcija doseže največjo vrednost na y osi. Minimumi pa tisti, kjer funkciji dosežeta najnižjo vrednost na y osi.


Maksimumi funkcije sinusMaksimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Maksimume sinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Minimumi funkcije sinusMinimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Minimume sinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Maksimumi funkcije kosinusMaksimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Maksimume kosinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Minimumi funkcije kosinusMinimumi funkcije nastopajo (glej graf) pri:
Minimume kosinusa dobimo z nastavkom:
Rešitev nastavka je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Sodost in lihost sinusne in kosinusne funkcijeFunkcija je liha, če je simetrična glede na koordinatno izhodišče, oziroma:
Funkcija je soda, je simetrična glede na y os:
Sodost / lihost funkcije sinusZa funkcijo sinus velja:
kar lahko preverimo tudi na grafu. Očitno je funkcija sinus liha.


Sodost / lihost funkcije kosinusZa funkcijo kosinus velja:
kar lahko preverimo tudi na grafu. Očitno je funkcija kosinus soda.


Naraščanje in padanje sinusne in kosinusne funkcijeNaraščanje in padanje sinusa je iz grafa zelo enostavno razbrati:


  • sinus narašča do zelene črte oziroma od 0 pa do


  • sinus pada od zelene pa do modre črte oziroma od pa do


  • ter spet pada od modre črte naprej oziroma od pa do
Naraščanje in padanje kosinusa prav tako enostavno razberemo:


  • kosinus pada do zelene črte oziroma od 0 pa do


  • kosinus narašča od zelene naprej pa do
Periodičnost sinusne in kosinusne funkcijeObe funkciji sta periodični s periodo . Vse vrednosti (razen ničel, ki se ponavljajo na vsakih ) se na enotski krožnici (ali grafu) ponovijo na vsakih .


Velja:
in
Zveznost sinusne in kosinusne funkcijeFunkciji sta zvezni na celotnem definicijskem območju, torej povsod. Oziroma povedano drugače, grafa funkcij se nikjer ne 'pretrgata'.
glavni avtor in urednik gradiva: Pitagora - inštrukcije Mateja Radkovič s.p.