matematika
 

Konstruiranje osnovnih geometrijskih elementovAvtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V vsakem koraku konstrukcije geometrijskega lika narišemo enega izmed osnovnih geometrijskih elementov:


Točka, premica, poltrakTočko prostoročno narišemo kot piko, premico pa narišemo z ravnilom kot neskončno ravno črto (pri tem smo seveda omejeni z robovi lista):


Točka A in premica pPremico lahko potegnemo skozi točko:


Premica p poteka skozi točko ATočka A razdeli premico p na dva poltraka. Premica p predstavlja nosilko teh dveh poltrakov:


Poltraka h in k s skupnim izhodiščem AKrožnicaKrožnico konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije točke. Edini podatek, ki ga potrebujemo za konstruiranje krožnice, je njen polmer.


1. korak


Prostoročno narišemo točko S. Točka S predstavlja središče krožnice.
2. korak


Krožnico narišemo s šestilom:

 • V šestilo vzamemo polmer krožnice r.

 • Šestilo zapičimo v točko S.

 • Zarišemo sklenjeno krivo črto okoli točke S:
DaljicaDaljico konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije točke in premice.


Edini podatek, ki ga potrebujemo za konstruiranje daljice, je njena dolžina.


1. korak


Prostoročno narišemo točko A in skoznjo z ravnilom potegnemo premico p. Točka A predstavlja prvo krajišče daljice:
2. korak


S šestilom začrtamo drugo krajišče daljice:

 • V šestilo vzamemo dolžino daljice d.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka premico p:
3. korak


Presečišče premice in krožnega loka označimo s točko B. Točka B predstavlja drugo krajišče daljice:
Konstruirali smo daljico AB oziroma njej enakovredno daljico BA. Premica p predstavlja nosilko konstruirane daljice.


Simetrala daljice, razpolovišče daljiceSimetralo daljice konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije krožnice in premice.


Preden se lotimo risanja, ponovimo definicijo simetrale daljice:


Simetrala daljice je premica, ki razpolavlja daljico in je pravokotna nanjo.Predpostavimo, da je daljica AB že narisana:
1. korak


 • V šestilo vzamemo dolžino, nekoliko večjo od polovične dolžine daljice AB.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka daljico AB:2. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko B.

 • S šestilom zarišemo tak krožni lok, ki seka daljico AB, obenem pa dvakrat seka predhodno narisan krožni lok.

 • Točki, v katerih se krožna loka sekata, označimo s točkama C in D:3. korak


Z ravnilom narišemo premico skozi točki C in D ter jo označimo z malo črko s:
Premica skozi točki C in D je simetrala daljice AB in je na daljico AB pravokotna.


4. korak


Presečišče daljice AB in njene simetrale označimo s točko E:
Točka E predstavlja razpolovišče daljice AB. Simetrala s torej razpolavlja daljico AB.


Pravokotnica na daljico (premico)Pravokotnico konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije krožnice in premice.


Preden se lotimo risanja, ponovimo definicijo pravokotnice:


Pravokotnica je premica, ki z dano daljico oz. premico oklepa pravi kot.Pravokotnica poteka skozi točko na daljici (premici)Predpostavimo, da sta premica p in točka T, skozi katero želimo potegniti pravokotnico, že narisani:
1. korak


 • V šestilo vzamemo poljubno dolžino.

 • Šestilo zapičimo v točko T.

 • S šestilom zarišemo krožnico.

 • Presečišči krožnice in premice označimo s točkama A in B:
2. korak


 • V šestilo vzamemo dolžino, nekoliko večjo od polovične dolžine daljice AB.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok v področje nad premico p:
3. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko B.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka krožnico s središčem v točki A.

 • Tako nastalo presečišče označimo s točko C:
4. korak


Z ravnilom narišemo premico skozi točki T in C ter jo označimo s q:
Premica q je pravokotnica na premico p:
Pravokotnica poteka skozi točko izven daljice (premice)Predpostavimo, da sta premica p in točka T, skozi katero želimo potegniti pravokotnico, že narisani:
1. korak


 • V šestilo vzamemo dolžino, nekoliko večjo od razdalje med točko in premico.

 • Šestilo zapičimo v točko T.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da dvakrat seka premico p.

 • Presečišči krožnega loka in premice označimo s točkama A in B.
2. korak


 • V šestilo vzamemo dolžino, nekoliko večjo od polovične dolžine daljice AB.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka daljico AB:
3. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko B.

 • S šestilom zarišemo tak krožni lok, ki seka daljico AB, obenem pa seka tudi predhodno narisan krožni lok.

 • Točki, v katerih se krožna loka sekata, označimo s točkama C in D:
4. korak


Z ravnilom narišemo premico skozi točki C in D in jo označimo s q:
Premica q je pravokotnica na premico p:
Vzporednica k daljici (premici)Vzporednico konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije krožnice, premice in pravokotnice.


Preden se lotimo risanja, ponovimo definicijo vzporednice:


Vzporednica je premica, ki z dano daljico oz. premico bodisi nima nobene skupne točke bodisi sovpada.Vzporednica poteka skozi določeno točko izven daljice (premice)Predpostavimo, da sta premica p in točka T, skozi katero želimo potegniti vzporednico, že narisani:
1. korak


 • Na premici p označimo poljubno točko A.

 • V šestilo vzamemo razdaljo med točkama A in T.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka premico p in hkrati poteka skozi točko T.

 • Tako nastalo presečišče premice in krožnega loka označimo s točko B:
2. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko T.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da ne seka predhodno narisanega krožnega loka:
3. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko B.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka krožnico s središčem v točki T.

 • Tako nastalo presečišče označimo s točko C:
4. korak


Z ravnilom narišemo premico skozi točki T in C ter jo označimo s q:
Premica q je vzporednica k premici p:
Vzporednica poteka na določeni razdalji od daljice (premice)Predpostavimo, da je premica p, ob kateri želimo potegniti vzporednico, že narisana:
1. korak


Na premici p označimo poljubno točko A:
2. korak


Konstruiramo pravokotnico na premico p skozi točko A in jo označimo s q:
3. korak


 • V šestilo vzamemo podano razdaljo med premico p in njeno vzporednico.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožnico.

 • Presečišči krožnice in premice q označimo s točkama B in C:
4. korak


 • Konstruiramo pravokotnico na premico q skozi točko B in jo označimo z r:

 • Konstruiramo pravokotnico na premico q skozi točko C in jo označimo z s:
Premici r in s sta vzporednici k premici p na razdalji d:


Tovrstna konstrukcija ima vedno dve rešitvi, zato lahko zapišemo:


Vsaki premici v ravnini pripadata dve vzporednici, ki sta od premice enako oddaljeni.Simetrala kotaSimetralo kota konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije krožnice in premice.


Preden se lotimo risanja, ponovimo definicijo simetrale kota:


Simetrala kota je premica, ki poteka skozi vrh kota in razpolavlja kot.Predpostavimo, da je ravninski kot z vrhom V že narisan:
1. korak


 • V šestilo vzamemo poljubno dolžino.

 • Šestilo zapičimo v točko V.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka oba kraka kota.

 • Točki, v katerih krožni lok seka kraka kota, označimo z A in B:
2. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok v področje med krakoma kota:
3. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko B.

 • S šestilom zarišemo krožni lok v področje med krakoma kota tako, da seka predhodno zarisan krožni lok.

 • Točko, v katerih se krožna loka sekata, označimo s C:
4. korak


Z ravnilom narišemo premico skozi točki V in C:
Premica skozi točki V in C je simetrala kota AVB.


Kot 60°Kot 60° konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcije krožnice in premice.


1. korak


 • Prostoročno narišemo točko V.

 • Z ravnilom skozi točko V potegnemo premico p:
2. korak


 • V šestilo vzamemo poljubno dolžino.

 • Šestilo zapičimo v točko V.

 • S šestilom zarišemo krožni lok tako, da seka premico p. Krožni lok naj se nahaja pretežno nad premico p.

 • Tako nastalo presečišče označimo s točko A:
3. korak


 • Položaja krakov šestila ne spreminjamo.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožni lok v področje nad premico tako, da seka predhodno zarisan krožni lok.

 • Presečišče krožnih lokov označimo s točko B:
4. korak


Z ravnilom narišemo poltrak, ki ima izhodišče v točki V in poteka skozi točko B:
Konstruirali smo kot AVB, ki meri 60°.


5. korak (dodatni korak)


Z ravnilom povežemo točki A in B:
Posredno smo poleg AVB konstruirali še dva kota 60° in sicer BAV ter VAB. Tako konstruirani koti so notranji koti enakostraničnega trikotnika z oglišči V, A in B.


Konstrukcija kota 60° temelji na dejstvu, da so notranji koti v enakostraničnem trikotniku skladni in merijo 60°.Konstrukcije enakostraničnih (pravilnih) likov so podrobneje predstavljene v poglavju Konstruiranje pravilnih geometrijskih likov


Tangenta na krožnicoTangento konstruiramo na podlagi poznavanja konstrukcij:

 • krožnice

 • premice

 • razpolovišča daljice in

 • pravokotnice


Potrebno pa je tudi poznavanje Talesovega izreka o kotu v polkrogu.


Preden se lotimo risanja, ponovimo definicijo tangente:


Tangenta je premica, ki se dotika krožnice v natanko eni točki in je pravokotna na polmer krožnice.Tangenta poteka skozi točko na krožniciPredpostavimo, da sta krožnica in točka T, skozi katero želimo potegniti tangento, že narisani:
1. korak


Z ravnilom narišemo poltrak, ki ima izhodišče v središču krožnice S in poteka skozi točko T. Poltrak označimo s h:
2. korak


Konstruiramo pravokotnico na poltrak h skozi točko T in jo označimo s t:
Premica t predstavlja tangento na krožnico s središčem v točki S.


Tangenta poteka skozi točko izven krožnicePredpostavimo, da sta krožnica in točka T, skozi katero želimo potegniti tangento, že narisani:
1. korak


Z ravnilom povežemo točki S in T:
2. korak


Konstruiramo razpolovišče daljice ST in ga označimo s točko A:
3. korak


 • V šestilo vzamemo polovično dolžino daljice ST.

 • Šestilo zapičimo v točko A.

 • S šestilom zarišemo krožnico.

 • Presečišči krožnic označimo s točkama B in C:
4. korak


Z ravnilom narišemo premico skozi točki T in B in jo označimo s t.

Z ravnilom narišemo premico skozi točki T in C in jo označimo z u:
Središčni kot TAS v krogu s središčem A (na zgornji sliki označen zeleno) meri 180°.

Glede na izrek o središčnem in obodnem kotu je pripadajoči obodni kot TBS za polovico manjši, t.j. pravi kot.


Enako velja za kota TAS in TCS - tudi slednji je pravi kot.


Premici t in u torej predstavljata tangenti na krožnico s središčem v točki S.


Tovrstna konstrukcija ima vedno dve rešitvi, zato lahko zapišemo:


Skozi točko izven krožnice vedno lahko narišemo dve tangenti na krožnico.
glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.