Matematične funkcije v preglednicah
 

Matematične funkcije v preglednicah
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V preglednicah lahko uporabimo različne matematične funkcije. Poglejmo si jih.


Funkcija ABSFunkcija ABS vrne absolutno vrednost realnega števila. Predstavlja oddaljenost števila od številskega izhodišča (točke 0) na številski premici. Daljšo razlago najdemo v gradivu Absolutna vrednost.


Sintaksa funkcije ABS:
Namesto števila lahko vnesemo sklic na celico ali ime celice s številskim podatkom. Rezultat funkcije je vedno nenegativno število (pozitivno ali nič).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija ARABICFunkcija ARABIC pretvori število iz rimskega zapisa v arabski.


Sintaksa funkcije ARABIC:
Funkcija ARABIC deluje v nasprotni smeri kot funkcija ROMAN.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija BASEFunkcija BASE pretvori število, zapisano v desetiškem številskem sistemu, v drug številski sistem.


Sintaksa funkcije BASE:
Parametri funkcije BASE so naslednji:

 • število, ki ga želimo pretvoriti,

 • osnovna enota sestava, v katerega želimo pretvoriti (za dvojiški sistem zapišemo 2, za osmiški pa 8),

 • število znakov (dolžina zapisa).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija GCDFunkcija GCD vrne največji skupni delitelj pozitivnih celih števil.


Sintaksa funkcije GCD:
Parametri - števila morajo biti pozivna in cela. Če števila niso cela, jih program prireže na celo število. Rezultat funkcije je vedno celo število. Matematična razlaga funkcije je v gradivu Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija INTFunkcija INT zaokroži realno število navzdol na prvo manjše celo število.


Sintaksa funkcije INT:
Namesto števila lahko podamo sklic na celico ali ime celice s številskim podatkom. Funkcija zaokroži realno število navzdol - na številski premici v levo smer.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija LCMFunkcija LCM vrne najmanjši skupni večkratnik od 1 do 255 celih števil.


Sintaksa funkcije LCM:
Rezultat funkcije je vedno celo število. Matematična razlaga funkcije je v gradivu Največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija MODFunkcija MOD vrne celoštevilčni ostanek pri deljenju realnega števila z deliteljem.


Sintaksa funkcije MOD:
Število in delitelj sta lahko poljubni realni števili. Izjema pa je, da delitelj ne more biti enak nič, saj z nič ne smemo deliti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija PIFunkcija PI vrne matematično konstanto π. To je razmerje med obsegom in premerom kroga. Pri polmeru 1 je obseg kroga enak 2π.


Sintaksa funkcije PI, ki ne zahteva argumentov, je:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija POWERFunkcija POWER izračuna potenco. Potenca je sestavljena iz:

 • osnove (realno število) in

 • eksponenta (naravno, celo ali racionalno število).


Sintaksa funkcije POWER:
Funkcijo uporabljamo za izračun potenc s celimi eksponenti, kot tudi za potenc z racionalnimi eksponenti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija QUOTIENTFunkcija QUOTIENT poda celoštevilčni količnik pri deljenju dveh realnih števil.


Sintaksa funkcije QUOTIENT:
Delitelj mora biti od nič različno število. V gradivu Relacija deljivosti in osnovni izrek o deljenju lahko preberemo več o relaciji deljivosti.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija RADIANSFunkcija RADIANS pretvori kot iz stopinj v radiane.


Sintaksa funkcije RADIANS:
Ravninske kote merimo v kotnih stopinjah ali v radianih. Oznaka za kotno stopinjo je stopinja (°), ki pa je v funkcijo RADIANS ne zapišemo. Več o enotah za merjenje kotov najdemo v gradivu Ravninski kot.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija RANDFunkcija RAND vrne naključno realno število, za katerega velja .


Sintaksa funkcije RAND:
Funkcija ne zahteva parametrov.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija RANDBETWEENFunkcija RANDBETWEEN vrne naključno celo število med dvema realnima številoma, za katerega velja:
Sintaksa funkcije RANDBETWEEN:
Rezultat funkcije pade v zaprti interval z določenima mejama, to je najmanjšim (spodnja meja) in največjim številom (zgornja meja).


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija ROMANFunkcija pretvarja arabsko število v rimski zapis v obliki besedila. Funkcija deluje v nasprotni smeri kot funkcija ARABIC.


Sintaksa funkcije ROMAN:
Kot parameter vnesemo:

 • število v arabskem zapisu (največje število, ki ga funkcija sprejme, je 3999),

 • obliko zapisa:

  • 0 za klasičen zapis števila (lahko tudi izpustimo),

  • od 1 do 4 za prilagojene oblike izpisa. Nekatera rimska števila je namreč možno zapisati na različne načine.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »

Funkcija ROUNDFunkcija ROUND zakroži realno število na poljubno število decimalk po matematičnih pravilih:

 • če je prva odvržena števka 0,1,2,3 ali 4, obdržane števke ostanejo nespremenjene,

 • če je prva odvržena števka 5,6,7,8 ali 9, zadnjo obdržano števko povečamo za 1.


Sintaksa funkcije ROUND:
Zaokroževanje na nič decimalk pomeni zaokrožitev na celo število. O pravilih zaokroževanja na želeno število decimalk lahko več preberemo v gradivu Približki in napake.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija ROUNDDOWNFunkcija ROUNDDOWN zakroži realno število navzdol (na številski premici proti nič) na poljubno število decimalk.


Sintaksa funkcije ROUNDDOWN:
O pravilih zaokroževanja na želeno število decimalk lahko več preberemo v gradivu Približki in napake.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija ROUNDUPFunkcija ROUNDUP zakroži realno število navzgor (na številski premici stran od nič) na poljubno število decimalk.


Sintaksa funkcije ROUNDUP:
O pravilih zaokroževanja na želeno število decimalk lahko več preberemo v gradivu Približki in napake.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Funkcija SQRTFunkcija vrne pozitivni kvadratni koren iz števila.


Sintaksa funkcije SQRT:
Namesto števila lahko vstavimo sklic na celico ali ime celice s številskim podatkom. Le-ta mora biti pozitiven, sicer nas funkcija obvesti o napaki.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Ingrid Kragelj