Preverjanje pred 1. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 1. šolsko nalogo vaja 4


Dani sta premica p z enačbo in premica r z enačbo .


  • Izračunaj kot med premicama p in r.

  • Izračunaj naklonski kot premice r.

  • Izračunaj kot med premico p in ordinatno osjo.

  • Zapiši enačbo premice, ki gre skozi točko T(6,-9) in je vzporedna premici p.

  • Zapiši enačbo premice, ki gre skozi točko P(-2,3) in je pravokotna na premico r.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina