Preverjanje pred 2. šolsko nalogo
 

Preverjanje pred 2. šolsko nalogo vaja 2


Na sliki je dana premica p, nanjo je pravokoten poltrak k. Poltraka k in h sta vzporedna. Na sliki sta označena kota velikosti in . Izračunaj kote , in (glej sliko).
 

glavni avtor in urednik gradiva: Mitja Bončina