Primer A
 

Primer A vaja 7


Stranice trikotnika ABC merijo a = 15 cm, b = 17 cm in c = 14 cm.

Izračunaj:

  • ploščino trikotnika,

  • kot

  • polmer očrtanega kroga R in ploščino S očrtanega kroga trikotniku.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Anton Žnidar