Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Štirikotnik je geometrijski lik s štirimi oglišči in s štirimi stranicami.


Ker obravnavamo enostavne like, se omejimo na štirikotnike, katerih stranice se stikajo edino v ogliščih in se med seboj ne sekajo. Imenujemo jih enostavni štirikotniki.


Enostavne štirikotnike delimo na:


 • Konveksni štirikotniki


  Za konveksne štirikotnike velja:

  • Posamezen notranji kot je manjši ali enak 180°.

  • Vsaka daljica med dvema ogliščema se nahaja znotraj ali na robu lika.  Konveksni štirikotnik • Konkavni štirikotniki


  Za konkavne štirikotnike velja:

  • Natanko en notranji kot je večji od 180°.

  • Obstaja daljica med dvema ogliščema, katere del se nahaja zunaj lika.  Konkavni štirikotnikVeč o konveksnosti in konkavnosti si lahko preberete v poglavju o množicah.


V učbeniku se bomo posvetili predvsem konveksnim štirikotnikom. Posebej bodo obravnavani:

 • paralelogram (sem spadajo tudi romb, pravokotnik, kvadrat),

 • trapez

 • deltoid

 • ostali štirikotniki:

  • tetivni

  • tangentni in

  • bicentrični štirikotnik


ParalelogramParalelogram je štirikotnik z dvema paroma vzporednih stranic. Par predstavljata nasproti si stoječi stranici:
Za stranice in notranje kote paralelograma velja:

 • Vzporedni stranici sta enake dolžine.

 • Nasprotna kota skladna.

 • Sosednja kota sta sokota oz. suplementarna kota.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti skico paralelograma lahko poenostavimo:
Značilni elementi paralelograma • Diagonala


  Diagonala je daljica, ki povezuje nesosednji oglišči paralelograma.  Paralelogram ima dve diagonali, ki razpolavljata ena drugo. Označimo jih z malima črkama e in f:
  Paralelogram je središčno simetričen lik s središčem simetrije v presečišču diagonal. • Višina


  Višina paralelograma je pravokotna razdalja med vzporednima stranicama.  Paralelogram ima dve višini. Označujemo ju z in :
 • Notranji kot


  Notranji kot je konveksni kot z vrhom v oglišču paralelograma, njegova kraka pa potekata skozi sosednji oglišči. Notranje kote označujemo z malimi grškimi črkami. Skladna kota pri ogliščih A in C označimo z , skladna kota pri ogliščih B in D pa z :
  Vsota notranjih kotov paralelograma je 360° (polni kot). • Zunanji kot


  Zunanji kot je sokot pripadajočega notranjega kota. Zunanji koti so konveksni. Zunanje kote označujemo z malimi grškimi črkami, ki jim dodamo opuščaj - apostrof:
  Vsota zunanjih kotov paralelograma je 360° (polni kot).Posebni primeri paralelogramaRombRomb ima v primerjavi s paralelogramom vse stranice skladne.


Lastnosti romba:

 • Vse stranice so enake dolžine.

 • Nasprotna kota skladna.

 • Sosednja kota sta sokota oz. suplementarna kota.

 • Diagonali se sekata pod pravim kotom.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti je skica romba naslednja:
PravokotnikPravokotnik ima v primerjavi s paralelogramom skladne vse kote.


Lastnosti pravokotnika:

 • Vzporedni stranici sta enake dolžine.

 • Vsi koti so skladni in merijo 90°.

 • Diagonali sta skladni in se razpolavljata.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti je skica pravokotnika naslednja:
KvadratKvadrat ima v primerjavi s paralelogramom skladne vse stranice in vse kote.


Lastnosti kvadrata:

 • Vse stranice so enake dolžine.

 • Vsi koti so skladni in merijo 90°.

 • Diagonali sta skladni, se razpolavljata in se sekata pod pravim kotom.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti je skica kvadrata naslednja:
Kvadrat je pravilni štirikotnik, ker so vse njegove stranice enako dolge in vsi njegovi koti med seboj skladni.Obseg paralelogramaObseg paralelograma se izračuna na naslednji način:


Splošna formula za obseg paralelograma:
Obseg za posebne primere paralelograma se glasi:


Obseg romba in kvadrata:
Obseg pravokotnika:
Ploščina paralelogramaPloščina paralelograma se izračuna na naslednji način:


Splošna formula za ploščino paralelograma:
Ploščina za posebne primere paralelograma se glasi:


Ploščina romba:
Ploščina pravokotnika:
Ploščina kvadrata:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko paralelogram razdelimo na trikotnike, lahko v njem uporabljamo trikotniške izreke.TrapezTrapez je štirikotnik z enim parom vzporednih stranic.


Par predstavljata nasproti si stoječi stranici; ti dve stranici imenujemo osnovnici, preostali dve stranici pa imenujemo kraka:
V trapezu sta sosednja notranja kota ob krakih sokota oz. suplementarna kota:


Značilni elementi trapeza • Diagonala


  Diagonala je daljica, ki povezuje nesosednji oglišči trapeza.  Trapez ima dve diagonali:
  Za diagonali trapeza velja, da je razmerje med odseki delitve diagonal enako razmerju med dolžinami osnovnic:
  pri čemer je prva diagonala
  in druga diagonala
 • Srednjica


  Srednjica je daljica, ki je vzporedna osnovnicama in povezuje središči nevzporednih stranic b in d.  Srednjica m poteka od razpolovišča enega kraka do razpolovišča drugega kraka trapeza  Dolžina srednjice je enaka srednji vrednosti osnovnic a in c:
  Običajno se srednjico označuje z malo črko s, da pa je ne bomo zamenjevali s polovičnim obsegom trikotnika, ki se prav tako označi z malo črko s, smo si zanjo izbrali oznako m.


 • Višina


  Višina trapeza je pravokotna razdalja med osnovnicama.  Označimo jo z malo črko v:
 • Notranji kot


  Notranji kot je konveksni kot z vrhom v oglišču trapeza, njegova kraka pa potekata skozi sosednji oglišči. Notranje kote označujemo z malimi grškimi črkami , , in :
  Vsota notranjih kotov trapeza je 360° (polni kot). • Zunanji kot


  Zunanji kot je sokot pripadajočega notranjega kota. Zunanji koti so konveksni. Zunanje kote označujemo z malimi grškimi črkami, ki jim dodamo opuščaj - apostrof:
  Vsota zunanjih kotov trapeza je 360° (polni kot).Posebni primeri trapezaEnakokrak trapezEnakokrak trapez ima v primerjavi s splošnim trapezom skladna kraka in sosednja notranja kota ob osnovnicah.


Lastnosti enakokrakega trapeza:

 • Kraka trapeza sta enake dolžine.

 • Sosednja notranja kota ob osnovnicah sta skladna.

 • Diagonali sta skladni.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti je skica enakokrakega trapeza naslednja:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pravokotni trapezV Enakokrakem trapezu je v primerjavi s splošnim trapezom eden od krakov pravokoten na osnovnici.


Lastnosti pravokotnega trapeza:

 • Eden od krakov je pravokoten na osnovnici.

 • Pravokotni krak je skladen višini trapeza.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti je skica enakokrakega trapeza naslednja:
Obseg trapezaObseg trapeza se izračuna na naslednji način:


Splošna formula za obseg trapeza:
Obseg za posebne primere trapeza se glasi:


Obseg enakokrakega trapeza:
Obseg pravokotnega trapeza:
Ploščina trapezaPloščina trapeza se izračuna na naslednji način:


Splošna formula za ploščino trapeza se glasi:
pri čemer je m srednjica trapeza, tj. srednja vrednost osnovnic a in c:
Ploščina za posebne primere trapeza se glasi:


Ploščina enakokrakega trapeza:
S pomočjo Pitagorovega izreka izrazimo višino s stranicami:
Ploščino enakokrakega trapeza lahko zapišemo tudi kot:
Ploščina pravokotnega trapeza:
saj je višina enaka stranici d.Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko trapez razdelimo na trikotnike, lahko v njem uporabljamo trikotniške izreke.DeltoidDeltoid je štirikotnik z dvema paroma stranic enake dolžine:
Za stranice in notranje kote deltoida velja:

 • Deltoid ima dva para sosednjih skladnih stranic.

 • Kota med neskladnimi stranicami sta enaka.Ob upoštevanju zgornjih lastnosti skico paralelograma lahko poenostavimo:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Značilni elementi deltoida • Diagonala


  Diagonala je daljica, ki povezuje nesosednji oglišči deltoida.  Deltoid ima dve diagonali, ki se sekata pod pravim kotom. Ena izmed diagonal predstavlja simetralo lika in hkrati razpolavlja drugo diagonalo:


  Diagonala f predstavlja simetralo lika in hkrati razpolavlja diagonalo e.  Deltoid je osno simetričen geometrijski lik, pri čemer simetralo predstavlja ena od diagonal. • Notranji kot


  Notranji kot je konveksni kot z vrhom v oglišču deltoida, njegova kraka pa potekata skozi sosednji oglišči. Notranje kote označujemo z malimi grškimi črkami. Skladna kota pri ogliščih A in C označimo z , kota pri ogliščih B in D pa z oziroma :
  Vsota notranjih kotov deltoida je 360° (polni kot). • Zunanji kot


  Zunanji kot je sokot pripadajočega notranjega kota. Zunanji koti so konveksni. Zunanje kote označujemo z malimi grškimi črkami, ki jim dodamo opuščaj - apostrof:
  Vsota zunanjih kotov deltoida je 360° (polni kot).Obseg deltoidaObseg deltoida se izračuna na naslednji način:
Ploščina deltoidaPloščina deltoida se izračuna na naslednji način:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Ko deltoid razdelimo na trikotnike, lahko v njem uporabljamo trikotniške izreke.Ostali štirikotnikiTetivni štirikotnikTetivnemu štirikotniku lahko očrtamo krožnico:
Tetivni štirikotnik ima nasprotna kota suplementarna:


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Tangentni štirikotnikTangentnemu štirikotniku lahko včrtamo krožnico:
V tangentnem štirikotniku je vsota dolžin dveh nasprotnih stranic enaka vsoti dolžin drugih dveh nasprotnih stranic:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Bicentrični štirikotnikJe hkrati tetivni in tangentni štirikotnik. Imenujemo ga tudi tetivnotangentni štirikotnik.


Tangentnemu štirikotniku krožnico lahko tako očrtamo kot tudi včrtamo:
V bicentričnem štirikotniku veljajo naslednje zakonitosti:
Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Hitra pomoč pri nalogah, Gregor Rabič s.p.