Neenakomerno gibanje
 

Enakomerno pospešeno gibanje
Friderika Lavrič, avtor/ica gradiva, nudi inštrukcije fizike v naslednjih krajih: Ljubljana.

Učitelj/ica omogoča inštrukcije tudi prek spleta.


Neenakomerno gibanjeV poglavju Enakomerno gibanje smo proučevali telo, ki se giblje s stalno hitrostjo po ravni črti - premici. To gibanje smo imenovali premo enakomerno gibanje.


A v splošnem hitrost gibanja ni stalna, ampak se spreminja s časom. V tem primeru je gibanje neenakomerno.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Na sliki 1 je graf odvisnosti hitrosti telesa od časa za neko neenakomerno gibanje, kjer se telesu hitrost menja po odsekih. Če se mu hitrost veča, govorimo o pospešku, če pa se mu manjša, je pospešek negativen in mu pravimo pojemek.


Slika 1: neenakomerno gibanje po odsekih.Kako velik je pospešek (ali pojemek) je odvisno od spremembe hitrosti v opazovanem času:
Enota za pospešek je:
Vrnimo se k sliki 1. Iz matematike vemo, da smerni koeficient oziroma naklon premice izračunamo z obrazcem:
Če pogledamo gornji graf na sliki 1, smo x os označili s t (na x os nanašamo čas), y os pa z v (na y os nanašamo hitrost). Zapišimo še enkrat enačbo za smerni koeficient, z oznakami iz slike 1:
Dobili smo nič drugega kot enačbo (1), kar pomeni, da je pospešek na gornjem grafu slike 1 natanko smerni koeficient posameznih premic. To lahko lepo vidimo v primerjavi s spodnjim grafom: manjši kot je naklon premice (na gornjem grafu), manjši je pospešek (na spodnjem grafu slike 1).


Na spodnjem grafu slike 1 lahko opazimo še:

 • V intervalu se hitrost ne spreminja, zato je pospešek enak nič.

 • V intervalu hitrost pada, torej je pospešek negativen. Pravimo mu pojemek.


Pospešek gibanja je sprememba hitrosti gibanja v opazovanem času:
Pospešek telesa dobimo tako, da opazujemo naklon (strmino) grafa funkcije v(t).


Enota za pospešek je:
Neenakomerno gibanje v splošnemIzračuni v tem poglavju so namenjeni učencem s poglobljenim znanjem. To poglavje lahko bralec izpusti brez škode za razumevanje ostale snovi.V večini realnih situacij pa se hitrost spreminja zvezno (bolj gladko in ne odsekoma kot na sliki 1). Nekoliko bolj življenjski graf hitrosti in pospeška je prikazan na naslednji sliki:


Slika 2: splošno neenakomerno gibanjeNajprej opišimo dogajanje na sliki 2: pospešek je v začetku pozitiven in pada. Naklon se namreč manjša od časa do . V času je pospešek enak nič, saj je naklon enak nič. V času je naklon negativen - graf v(t) namreč s časom pada.


Pospešek take splošne krivulje računamo tako: pri opazovanju naklona krivulje vzamemo dovolj majhne odseke opazovanja , tako, da lahko smatramo, da se hitrost znotraj spreminja linearno. A to se zgodi šele takrat, ko se opazovani interval manjša proti neskončno majhni vrednosti (a nikoli ne doseže vrednosti 0). To je pravzaprav kar odvod funkcije v(t) po času t:
Enačba je zelo podobna enačbi (1), a da bi poudarili, da govorimo o neskončno majhnih razlikah, namesto v enačbi uporabimo oznako (difference).


Enakomerno pospešeno gibanjeEnakomerno pospešeno gibanje je posebni primer neenakomernega gibanja, kjer je pospešek a ves čas enak (konstanten). Pri enakomerno pospešenem gibanju se hitrost linearno spreminja s časom.


Izhajamo iz enačbe (1)Splošna enačba za enakomerno pospešeno gibanje (to je, ko je pospešek a konstanten), se glasi:
Poglejmo si nekaj posebnih primerov enakomerno pospešenega gibanja.


Enakomerno pospeševanje z začetno hitrostjo ničObravnavajmo poseben primer enačbe
ko je začetna hitrost , trenutek, ko pa začnemo meriti gibanje () pa postavimo na 0. Enačba se preoblikuje v:
Lahko opazimo, da smo dobili primer linearne funkcije, kjer je prosti člen (n) enak 0; premico začnemo risati v izhodišču, naklon pa določa pospešek a:


Slika 3: telo pospešuje z začetno hitrostjo ničZ grafa lahko preberemo, da je v času telo dobilo končno hitrost , zato lahko zapišemo pospešek:
Izračunajmo opravljeno pot. V intervalu 0 do se je hitrost spreminjala od 0 do . Telo v tem času opravi pot, ki je enaka produktu srednje hitrosti in časa:Posplošimo dobljeno enačbo tako, da izrazimo pot s v odvisnosti od poljubnega časa t:
Enačba (4) predstavlja kvadratno funkcijo. Prepotovana pot se pri enakomerno pospešenem gibanju spreminja s kvadratom časa. Poglejmo:


Slika 4: odvisnost poti od časa je na grafu [kvadratna funkcija | parabola]].Iz enačbe (3) lahko izrazimo čas , ko telo opravi pot :Končna hitrost pa je:Posplošimo izraza. Čas, ko telo naredi pot s je:
Hitrost v odvisnosti od razdalje paje je:
Pri enakomerno pospešenem gibanju z začetno hitrostjo nič, velja, da je:

 • hitrost v odvisnosti od časa enaka:
 • pot, ki jo naredi telo:
 • čas, ko naredi pot s:
 • hitrost v odvisnosti od poti s enaka:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Povprečna hitrost enakomernega pospešenega gibanja z začetno hitrostjo 0Pri računanju poti, ki jo enakomerno pospešeno telo opravi v času , potrebujemo povprečno hitrost telesa v merjenem času. Ne da bi se na tem mestu spuščali v podrobnejši izračun, samo zapišimo povprečno hitrost telesa, ki je ob začetku merjenja imelo začetno hitrost in doseže končno hitrost :
Če je začetna hitrost , velja:
Izračun poti enakomernega pospešenega gibanja s pomočjo grafa (začetna hitrost je enaka 0)Pot, ki jo opravi enakomerno pospešeno telo, lahko izračunamo tudi s pomočjo grafa; poglejmo si sliko 3. Ploščina pod premico v(t) (ploščina je obarvana z zeleno), je natanko enaka opravljeni poti. Ta ugotovitev velja tudi v splošnem:


Pot pri poljubnem (enakomernem ali neenakomernem) gibanju dobimo pot tako, da izračunamo ploščino pod grafom hitrosti.Izračunajmo ploščino. Vidimo, da je zelena površina na sliki 3 trikotnik. Ploščina trikotnika pa je osnovnica krat višina polovic. Če to preslikamo na naš primer, ponovno dobimo:
Enakomerno pospeševanje z začetno hitrostjoObravnavajmo poseben primer enačbe
kjer ima telo ob začetku merjenja začetno hitrost , trenutek, ko pa začnemo meriti gibanje () pa postavimo na 0. Enačba se preoblikuje v:
Lahko opazimo, da smo dobili primer linearne funkcije, kjer je prosti člen (n) enak . Kot vemo, nam prosti člen pove, kje premica seka y os: premico začnemo torej risati v točki , naklon pa določa pospešek a:
Slika 5: telo z začetno hitrostjo pospešujeRazdalja, ki jo telo naredi v času , je enaka ploščini pod grafom hitrosti (glej sliko 5). Sestavljena je iz razdalje, ki bi jo naredilo telo, če bi bi se gibalo s stalno hitrostjo in komponente enakomerno pospešenega gibanja.Enačbo lahko napišemo bolj splošno tako, da izrazimo pot v odvisnosti od poljubnega opazovanega časa:
Izračunajmo še hitrost v odvisnosti od razdalje s pri znanem pospešku a in začetni hitrosti .Pri enakomerno pospešenem gibanju z začetno hitrostjo , velja, da:


 • lahko hitrost, ki jo telo pridobi v času t, izračunamo s pomočjo naslednjih dveh enačb:


 • je pot, ki jo opravi telo v času t je:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Povprečna hitrost enakomernega pospešenega gibanja z začetno hitrostjo različno ničPri računanju poti, ki jo enakomerno pospešeno telo opravi v času , bomo potrebovali povprešno hitrost telesa v merjenem času. Ne da bi se na tem mestu spuščali v podrobnejši izračun, samo zapišimo povprečno hitrost telesa, ki je ob začetku merjenja imelo začetno hitrost in doseže končno hitrost :
To je dejansko aritmetična sredina med začetno in končno hitrostjo.


Izračun poti enakomernega pospešenega gibanja s pomočjo grafa (začetna hitrost je različna od 0)Tako kot prej, ko smo izračunali pot, ki jo opravi enakomerno pospešeno telo, lahko tudi zdaj pot izračunamo s pomočjo grafa; poglejmo si sliko 5. Ploščina pod premico v(t) (ploščina je obarvana z zeleno), je natanko enaka opravljeni poti. Ploščina na grafu pa je sestavljena iz pravokotnika in trikotnika:
Ploščino obeh likov sta enostavno določljivi; ploščina pravokotnika je:
ploščina trikotnika pa:
Vstavimo obe ploščini in ponovno dobimo že znano enačbo:
Telo ima začetno hitrost, ki mu s časom padaOb začetku merjenja ima telo začetno hitrost . Ker se telo giblje s stalnim pojemkom, se telesu hitrost zmanjšuje. Pravimo tudi, da telo zavira. Poglejmo, kako izgleda graf hitrosti v odvisnosti od časa (v(t)):


Slika 6 Graf gibanja, ko telesu pada začetna hitrostPospešek takega gibanja je negativen (glej sliko 6). Pravimo mu tudi pojemek. Izračunajmo pojemek:Enačbe za hitrost in pot so enake kot v prejšnjem poglavju. Upoštevamo le, da je pospešek negativen.


Hitrost v odvisnosti od časa je:
Razdalja v odvisnosti od časa je:
Hitrost v odvisnosti od razdalje pri podanem pospešku pa je:
Izračunajmo še čas, ko mu hitrost pade na nič.Maksimalna razdalja, ki jo naredi, preden se ustavi je enaka ploščini pod grafom hitrosti - slika 5.Enačbe pri enakomerno pojemajočem gibanju z začetno hitrostjo so enake kot enačbe pri enakomerno pospešenem gibanju, le pospešek a spremni predznak in se v enačbah pojavi z minusom ():


 • hitrost telesa izračunamo s pomočjo naslednjih dveh enačb:


 • pot, ki jo telo prepotuje v času t je:
 • čas, ko se telo ustavi je:
 • pot zaustavljanja (ali zaviranja) pa je:

Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »glavni avtor in urednik gradiva: Satcitananda podjetje za proizvodnjo, trgovino in izobraževanje d.o.o., Ljubljana