Lastnosti linearne funkcije
 

Lastnosti linearne funkcije vaja 6


V koordinatni sistem narišite premico, ki je vzporedna simetrali lihih kvadrantov in seka ordinatno os v točki z ordinato y = 3. Zapišite enačbo tako dobljene premice.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič