Graf polinoma
 

Graf polinoma vaja 5


Dan je polinom


  • Izračunajte ničle in začetno vrednost polinoma p;


  • Skicirajte graf polinoma v dani koordinatni sistem in zapišite, za katere vrednosti x je polinom p pozitiven.


  • Izračunajte vrednosti spremenljivke x, za katere je tangenta na graf polinoma vzporedna z abscisno osjo.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Darja Zlodej