Needn't, don't Have to and Mustn't
 

Needn't, Don't Have to, Mustn't
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


V tem gradivu si bomo ogledali značilnosti in pomene glagolov:

 • needn't,

 • don't have to,

 • mustn't,

ki so nikalne oblike modalnih glagolov need, have to in must. Kot nikalnice pa ne obdržijo enakega pomena (stopnje nujnosti) kot njihove trdilne oblike, kar velja predvsem za obliki:

 • needn't,

 • don't have to.


Ti modalni glagoli izražajo:


 • Neobveznost (needn't, don't have to)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Prepoved (mustn't)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Sprememba pomena modalnega glagola v nikalni obliki pomeni, da zanikan glagol ne izraža več enake stopnje nujnosti (obveznosti) kot v trdilni obliki.V nadaljevanju si podrobneje poglejmo vsak modalni glagol posebej.


Needn'tModalni glagol need je podrobneje obdelan v pogalvju To dare and To Need. V tem poglavju se bomo osredotočili na nikalno obliko needn't.


Modalni glagol need izraža:

 • nujnost (v trdilni obliki)

 • neobveznost (v nikalni obliki)


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Poglejmo si, kako tvorimo stavek z modalnim glagolom needn't.


Tvorba stavka z Needn'tModalni glagol needn't se ne spreminja po osebi, ob kateri se v stavku pojavlja. Zato ga vedno tvorimo po naslednji formuli:


oseba + needn't + polnopomenski glagolPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba modalnega glagola Needn'tV našem gradivu se bomo osredotočili na rabo modalne oblike glagola need v nikalni obliki needn't. Ta lahko izraža:

 • neobveznost v sedanjosti,

 • neobveznost v preteklost.


Spoznajmo obe obliki rabe modalnega glagola needn't podrobneje.


 • Neobveznost v sedanjosti


  Neobveznost v sedanjosti (dovoljenje, da se neko dejanje ne izvrši) izrazimo z modalno obliko needn't. V slovenščino ga v tem pomenu prevajamo z besedno zvezo "ni potrebno".


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Modalni glagol needn't lahko nadomestimo s polnopomensko obliko don't need to, brez spremembe v pomenu.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Glagol v polnopomenski obliki (don't need to), se spreminja glede na osebo s katero ga povezujemo. • Neobveznost v preteklosti


  V preteklosti neobveznost izrazimo na naslednji način:


  needn't + have + pretekli deležnik ( 3. oblika glagola)  Pomen, ki ga glagol izraža se v preteklosti delno spremeni, saj odraža, da je bilo neobvezno dejanje izvršeno. V slovenščino bi ta izraz prevedli z "ne bi bilo treba".


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Tu oblike za preteklost ne moremo nadomestiti s polnopomensko različico didn't need to, saj se pomen ne ohrani. V polnopomenski obliki, neobveznost v preteklosti namreč izraža dejanje, ki:

  • ni bilo potrebno

  • in ni bilo izvršeno.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Don't have toGlagol don't have to je nikalna oblika modalnega glagola have to, vendar pa z njim ne deli skupnega pomena:


 • Trdilna oblika (have to) - nujnost ali obveznost


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Nikalna oblika (don't have to) - neobveznost


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Glagol don't have to v slovenščino prevajamo kot ni potrebno, ni nujno in izraža neobveznost.


V nadaljevanju si bomo ogledali tvorbo in rabo tega glagola.


Tvorba stavka z Don't have toTvorba modalnega glagola don't have to se spremnija glede na čas v katerem ga uporabljamo:

 • sedanjost,

 • preteklost,

 • prihodnost.


Poglejmo si tvorbo glagola don't have to podrobneje:


 • Sedanjost


  Sedanjost izražamo z obliko don't have to. Pozorni pa moramo biti na osebo s katero se glagol uporablja. Tvorimo ga po naslednjem pravilu:


  oseba + don’t (doesn't) have to + nedoločnik  Za osebe he/ she/ it uporabljamo obliko doesn’t have to, pri vseh ostalih osebah uporabljamo obliko don’t have to.  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Preteklost


  V preteklosti glagol don't have to v vseh osebah nadomesti glagol didn't have to.


  oseba + didn't have to + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Prihodnost


  V prihodnosti glagol don't have to v vseh osebah nadomesti glagol won't have to.


  oseba + won't have to + nedoločnik  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Raba modalnega glagola Don't have toZ modalnim glagolom don't have to izražamo neobveznost (odsotnost obveznosti) v različnih časih:

 • neobveznost v sedanjosti,

 • neobveznost v preteklosti,

 • neobveznost v prihodnosti.


Zdaj si podrobneje poglejmo, kako se izraža neobveznost z uporabo don't have to v posameznih časih:


 • Neobveznost v sedanjosti


  V vseh osebah ima glagol enak pomen. Pomeni, da nam nečesa ni potrebno narediti. Daje nam možnost izbire.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Glagol don't have to lahko v sedanjiku nadomestimo z needn't brez spremembe v pomenu.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Neobveznost v preteklosti


  Neobveznost v preteklost tvorimo z glagolom didnt have to, ki je enak za vse osebe. V slovenščino ga prevajamo z izrazom ni bilo potrebno.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Glagol don't have to v pretekliku ne moremo nadomestimo z needn't, saj izražata različne pomene:

  • neobveznost (didn't have to)

  • neobveznost, ki je bila uresničena (needn't have)


  Oblika didn't have to, lahko izraža enak pomen kot needn't have, v kolikor to odraža besedilo. Se pravi, da lahko besedilo poda dodatne informacije, ki izenačijo pomen obeh modalnih glagolov  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Neobveznost v prihodnosti


  Za izražanje neobveznosti v prihodnosti uporabljamo glagol won't have to, ki ga v slovenščino prevajamo z izrazom ne bo potrebno.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Mustn'tModalni glagol mustn't je nikalna oblika modalnega glagola must, ki izraža nujnost in ga v slovenščino prevajamo z morati. V svoji nikalni obliki, mustn't izraža prepoved in ga prevajamo z izrazom ne smeš (ni dovoljeno).


V tem gradivu bomo podrobneje spoznali glagol mustn't.


Tvorba stavka z Mustn'tModalni glagol must ima smo eno obliko, zato se v vseh osebah pojavlja v isti obliki. Kot pravi modalni glagol, ima svojo nikalno obliko (mustn't) in nima oblike za preteklost.


Oseba + must not (mustn't) + nedoločnikPrimer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


V nadaljevanju si bomo podrobneje pogledali uporabo modalnega glagola mustn't.


Raba modalnega glagola Mustn'tModalni glagol mustn't uporabljamo za izražanje enega samega pomena - prepovedi. Prepoved lahko izražamo v:

 • sedanjosti in prihodnosti,

 • preteklosti.


Modalni glagol mustn't v slovenščino prevajamo z izrazom ne smeti.


V nadaljevanju si bomo podrobneje ogledali uporabo glagola mustn't.


 • Prepoved v sedanjosti in prihodnosti


  V sedanjosti in prihodnosti nikalno obliko musn't uporabljamo za izražanje močne prepovedi, ki izhaja iz govorčeve avtoritete, vključuje pa tudi javne prepovedi.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


 • Prepoved v preteklosti


  Glagol mustn't nima pretekle oblike, zato moramo namesto njega v preteklosti uporabljati izraza not be allowed to, be forbidden to ali modalni glagol couldn't (could not).


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


  Za izražanje preteklosti ne uporabljamo didn't have to ali needn't saj ne izražata enakega pomena.


  Primer

  Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
   
   
  Prijavi se za brezplačen dostop do primera »
glavni avtor in urednik gradiva: Barbara Lukač Patarčec