Prizme
 

Prizme vaja 1


Diagonala mejne ploskve kocke meri . Kolikšna je površina in prostornina te kocke?


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar