Prizme
 

Prizme vaja 21


Enakokraki trapez s stranicami a = 17 mm, b = 12 mm in c = 8 mm je osnovna ploskev pokončne štiristrane prizme, katere plašč ima enako ploščino kot osnovna ploskev. Izračunajte osnovno ploskev te prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar