Stehiometrija
 

Stehiometrija vaja 3


Vodik in dušik se spajata v amonijak . Kolikšno množino vodika potrebujemo za nastanek 10 mol amonijaka? Napiši urejeno enačbo ravnotežne reakcije z označenimi agregatnimi stanji.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Mojca Orel