Prizme
 

Prizme vaja 19


Izračunajte dolžino hipotenuze v pravokotnem trikotniku ABC ter prostornino in površino telesa na sliki. 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar