Prizme
 

Prizme vaja 14


12 cm visoka pokončna tristrana prizma ima za osnovno ploskev trikotnik s stranicami a = 17 cm, b = 10 cm in c = 12 cm. Izračunajte površino in prostornino te prizme.


 

glavni avtor in urednik gradiva: Nuša Cvelbar