Skalarni produkt
 

Skalarni produkt
Avtor/ica gradiva ne nudi inštrukcij.


Tako kot poznamo v matematiki množenje med števili, poznamo tudi množenje med vektorji. Množenje dveh vektorjev poimenujemo skalarni produkt.


Da je definicija množenja med vektorji, kot jo bomo zapisali, pravilna, se izkaže po tem, da se dobesedno zlije z ostalimi spoznanji v matematiki - npr. Pitagorovim izrekom. Pitagorov izrek je posledica množenja dveh, med seboj pravokotnih, vektorjev.


Definicija skalarnega produktaNaj bosta dana vektorja in , ki imata skupno začetno točko in oklepata kot .
Skalarni produkt dveh vektorjev je enak produktu velikosti prvega in drugega vektorja ter kosinusa vmesnega kota:
Rezultat skalarnega množenja je realno število oziroma skalar.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Kdaj je skalarni produkt enak 0?Iz obrazca za skalarni produkt:
lahko hitro razberemo kdaj je skalarni produkt enak 0. To bo takrat, ko bo vsaj eden od vektorjev in ničelni vektor ali ko je . To pa je takrat, ko sta vektorja pravokotna ().


Dolžina vektorjaČe vektor skalarno pomnožimo s samim seboj, je kot :
Dolžino vektorja je zato enaka:
Izračun dolžine vektorja, ki je podan s komponentami, je podan v gradivu Skalarni produkt v pravokotnem koordinatnem sistemu. Tukaj pa si poglejmo preprost primer.


Primer

Primer je brezplačno dostopen prijavljenim uporabnikom.
 
 
Prijavi se za brezplačen dostop do primera »


Pravokotna projekcijaPravokotna projekcija vektorja na vektor () je daljica, ki jo dobimo, če začetno in končno točko vektorja pravokotno projiciramo na vektor .


Ko vektor pravokotno projiciramo na vektor , dobimo pravokotni trikotnik s hipotenuzo in kateto .
V pravokotnem trikotniku uporabimo kotno funkcijo kosinus:
iz dobljene zveze izrazimo:
Dobljeno zvezo vstavimo v formulo za skalarni produkt:
kar lahko zapišemo kot:
Skalarni produkt dveh vektorjev je enak produktu dolžine prvega vektorja in pravokotne projekcije drugega vektorja na prvi vektor.
Lastnosti skalarnega produktaKomutativnostZa skalarno množenje velja zakon o zamenjavi ali komutativnost:
DistributivnostZa skalarno množenje velja zakon o razčlenjevanju ali distributivnost:
HomogenostSkalarni produkt je homogen:
Kosinusni izrekKosinusni izrek pogosto uporabljamo pri razreševanju poljubnega trikotnika. Tukaj si bomo pogledali izpeljavo kosinusnega izreka z vektorji.


V poljubnem trikotniku označimo stranice z vektorji , in , ter kot (glej sliko).
Vektor izrazimo z vektorjema in :
Preoblikujmo zapisano enačbo:Dobili smo kosinusni izrek. Ekvivalentno lahko izpeljemo kosinusni izrek za vse tri stranice trikotnika.


Kosinusni izreki za vse tri stranice v poljubnem trikotniku so:
Pitagorov izrekPitagorov izrek je samo posebna oblika kosinusnega izreka. Oglejmo si, kaj se zgodi s kosinusnim izrekom, če obravnavamo pravokotni trikotnik, kjer je c hipotenuza, a in b pa sta kateti:
Izpeljimo Pitagorov izrek iz kosinusnega izreka:Izpeljava Pitagorovega izreka s pomočjo skalarnega produkta (skalarni produkt smo uporabili pri izpeljavi kosinusnega izreka) je dodaten dokaz, da je definicija skalarnega produkta, kot smo jo navedli, pravi način, kako množimo vektorje med seboj.
glavni avtor in urednik gradiva: Maja Brenčič