Seznam teorij


Adjektivdeklination ali pridevniška sklanjatev

Das Partizip - Deležnik

Deklination der substantivierten Adjektive - Sklanjatev posamostaljenih pridevnikov

Deklination des gesteigerten Adjektivs - Sklanjatev stopnjevanega pridevnika

Deklination des Substantivs - sklanjatev samostalnika

Demonstrativpronomen - Kazalni zaimki

Finalsatz - Namerni odvisnik

Fragepronomen - Vprašalni zaimki

Futur - Prihodnjik

Imperativ - Velelnik

Indefinitpronomen - Nedoločni zaimki

Indirekter Fragesatz - Odvisni vprašalni stavek

Infinitiv - Nedoločnik

Kausalsatz - Vzročni odvisnik

Komparativsatz - Primerjalni odvisnik

Konditionalsatz - Pogojni odvisnik

Konjunktionen - Vezniki

Konjunktiv II - Pogojnik

Konsekutivsatz - Posledični odvisnik

Konzessivsatz - Dopustni odvisnik

Modalsatz - Načinovni odvisnik

Modalverben - Modalni glagoli

Nebenordnende Konjunktionen - Priredni vezniki

Objektsatz - Predmetni odvisnik

Partizip I - Sedanji deležnik

Partizip II - Pretekli deležnik

Passiv - Trpnik

Perfekt - Sestavljeni preteklik

Personalpronomen - Osebni zaimki

Plusquamperfekt - Predpreteklik

Präpositionen - Predlogi

Präsens - Sedanjik

Präteritum - Nesestavljeni preteklik

Pronominaladverbien - Zaimenski prislovi

Reflexivpronomen - Povratni zaimki

Relativpronomen - Oziralni zaimki

Relativsatz - Oziralni odvisnik

Seznam pogostih nepravilnih glagolov v nemščini

Steigerung des Adjektivs - Stopnjevanje pridevnika

Subjektsatz - Osebkov odvisnik

Substantive ohne Artikel ali samostalniki brez člena

Svojilni zaimki - Possessivpronomen

Temporalsätze - Časovni odvisniki

Trennbare und untrennbare Verben - Deljivi in nedeljivi glagoli

Verben mit festen Präpositionen - Glagoli s stalnimi predlogi

Wortstellung im Deutschen - Besedni red v nemščini